https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

http://nb3cqs.8884558.com

http://usqedt.hblipin.com

http://55yk9o.zs-hengye.com

http://wuspvw.hblipin.com

http://j7ehpj.aksgk.com

http://bkvwli.thealtrove.com

http://c2eomk.ljunet.com

http://gpxnu8.cdlinghang.com

http://rgdtkl.fygame.net

http://0v55ob.cdndt.net

马头琴情缘
内蒙古新闻网  18-09-27 09:29  【打印本页】  来源:北方新报

 为马头琴画上蒙古族特色花纹

 做好的马头琴在等待新主人

 手工制作马头

 制作马头琴需要用到很多工具

 最贵的一把马头琴要卖50万

 制作马头琴的模板也要精心打理

 一丝不苟

 拉出美妙的旋律

 这把马头琴产于1962年

 言传身教

 《敖包相会》《父亲的草原母亲的河》《鸿雁》《嘎达梅林》……日前,当记者见到段廷俊时,他一口气用不同的马头琴拉了十多首著名的曲子,还给记者普及了有关马头琴的知识。一说起马头琴,段廷俊总是喜形于色,可谓是名副其实的“琴痴”。

 1948年出生的段廷俊,从1964年开始接触乐器,1973年,进入呼和浩特民族乐器厂,从此便与马头琴结下了一生的缘分。“我感觉马头琴的声音非常特殊,它跟提琴、二胡都不一样,我非常喜爱马头琴。”段廷俊说。“马头琴是蒙古民族古老的乐器之一,中音琴低音弦为160根,高音弦为120根,两弦合起为280根,每根弦的粗细为0.15尼龙丝,马头琴从民间色彩乐器发展为弦律乐器,通过了几代人的改革才完成。马头琴为7个声部,包括高音马头琴、中音马头琴、次中音马头琴、低音马头琴、贝低音马头琴、金属弦低音马头琴、金属弦贝低音马头琴。此外,还有特色马头琴,羊皮面马尾弦马头琴、蟒皮面马头琴等等。”说起马头琴来,段廷俊总是关不住话匣子。

 对于马头琴的发展,段廷俊最大的希望是让马头琴交响化,“音乐无国界,我们要把马头琴推向全世界。”段廷俊说。(记者牛天甲)


[责任编辑: 王彤]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
为民 清源路 东昌渡口 水工团团部 大袁村
石记米粉 大南山镇 蒲鞋市 北店嘉园 南皮
广式早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 放心早点加盟 上海早点 早餐面馆加盟
小吃早点加盟 早点来加盟店 健康早餐加盟 小吃早点加盟 新尚早餐加盟
早餐配送加盟 早餐饮品加盟 早餐粥加盟 湖北早餐加盟 早餐系列
广式早点加盟 加盟早点 早点夜宵加盟 早点包子加盟 杨国福麻辣烫加盟费