https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

http://jeqgdr.fideliles.com

http://axkca7.jewelpixie.com

http://5resl4.scro11.com

http://9l0hdr.jzytour.com

http://gdrsrb.batmasonry.com

http://4s2o2s.yiyuan566.com

http://hd8dcp.tgltour.com

http://edujf2.cliczic.com

http://onb7ft.crc2102.com

http://zwjliu.jandatours.com

加载中…

加载中...

荐

“家暴”袁巴元?“虎女”人设是张雨绮的铠甲也是她的软肋

转载 2018-10-24 09:50:12
最新奇迹私服网 如何认识党的十九大的相关阐述?最基本的是要循着回应时代课题→得到时代检验→满足时代需要的脉络去理解,也就是我们党一贯坚持和反复强调的:坚持老祖宗、讲出新话语,与时俱进形成新的思想理论。

张雨绮真是太虎了。

当年被传和汪小菲互扇耳光、脚踹王安全车的场景还历历在目,头顶顶着个虎字的社会我琦姐,又在家庭生活中贡献了新的动作戏码:刀砍袁巴元背。

事情是这样,26日网上流传出一张派出所处理案件的截图,上面写道,张雨绮与丈夫袁巴元因为家庭琐事发生争执,并引发肢体冲突,过程中张雨绮用水果刀将袁巴元背部划伤,但是张雨绮否认了持刀行为。

派出所民警到场后没发现有持刀情况,也没找到袁巴元所说的刀具,之后就将两人带回派出所,以家庭纠纷进行调解处理了。

最新的信息是:黄浦警方称袁巴元是24日报的警,目前案件还在调解中,网传截图为真。

目前张雨绮方面的工作人员一直未接听媒体的电话,也未做出公开回应。不过网民肯定是又炸锅了,有人说瞬间被人狠话不多的琦姐圈粉,也有人说王安全这下真的是安全了。当然也有质疑怎么能这么泄露个人隐私的。

而且凑巧呢,汪小菲又在这个时候晒出和大S的合影,并配文:平平淡淡才是福,结果网友又调侃说,“怕是庆幸当初没和她走到一起吧,要不现在受伤的就是自己了吧”。

但现在明明还没确定谁先动的手,只知道报警的是男方,怎么就能确定家暴的是琦姐了呢?网民调侃的什么我琦姐又美又霸道,打人还用挑时候吗,这话是不是说的太早了点。

但不管家暴的到底是谁,至少可以肯定的是:张雨绮曾经亲自盖章的这段婚姻,的确没有对外的那么美好,甚至,极有可能早已经千疮百孔了。

当外界各自带着调侃、质疑或者赞叹的语气说出社会我琦姐、人狠话不多,很少人可能想到的是:这份霸道的“打女主”人设带给张雨绮的,到底是什么?

这又到底是张雨绮的铠甲,还是她的软肋?

爱情戏演成了动作戏,张雨绮头顶果然刻了个虎字啊

张雨绮的爱情故事,似乎演到后来,似乎总是动作戏收尾。

她当年和汪小菲是爱过,张雨绮在公开采访中也承认过的。

实际上承不承认也一样,因为在很多小花旦恋爱都在地下恋爱的当年,才20出头的张雨绮就敢在机场和男友抱着热吻,还被媒体拍到了。

但也曾被爆与汪小菲生气时互扇巴掌。

后来有一个自称是张雨绮助手的人在网上爆料:“张雨绮脾气火爆,圈内人都知道。她和汪小菲吵架的时候,曾试过在家里对抽耳光。我也曾经跟她吵架,后来汪小菲知道了,给我发短信说小张性格比较强,叫我不要怪她,说他也有同一个难题。”

但爱得这么炽热的爱情是很容易将燃烧快速燃尽的,两个人爱了不到一年两人就分了。

汪小菲宣布和大S领证的第二天,张雨绮在微博上表示了祝福,同时表示两人已经有段时间不联系,还是那个干脆利落的张雨绮。

后来再没有见二人在公开场合同台,但也从未表达过对对方的不满。张雨绮与许多同样性格火爆女星不同之处在于:相爱的时候爱得炙热,分手后却能云破天青,既无羁绊,也无拉扯,保持着一份干净的体面。

下一段感情是和导演王全安。

两个人是因为《白鹿原》定情,当时是张雨绮主动追求王全安,张雨绮还曾直言“第一眼看到对方就认定他是孩子的爸爸。”

两人也曾甜蜜过一阵子,但接下来就是张雨绮被拍到当街截停王安全的车还怒踹王全安车门。

当时媒体报道的是,某天晚上,张雨绮驾驶一辆路虎车出现在北京四环路上,旁边停着一辆cooper车,张雨绮下车之后直奔cooper隔窗和车主交涉,劲拉对方的车门,后来又到副驾驶处拍打玻璃要求打开车门,但车主就是不开门。

最后张雨绮再度强拉右后车门未果之后,完全不顾明星形象直接上脚踹车门,然后独自开车离开了。

这个故事之后,就是著名的张雨绮从容面对王全安连环桃色事件,然后回归单身。

到了2016年,张雨绮又在因为商务活动中结识袁巴元。

虽然袁巴元被前女友控诉为其生女后遭遇抛弃,以及传出他个人财务上频传赤字,女方还在社交平台上发泄自己的不满情绪,称张雨绮是在拿自己的幸福,在别人的伤口上撒盐,但张雨绮是站来出来力挺袁巴元的。

后来大家都担心嫁错人的时候,她高高兴兴说自己怀孕了。到了去年11月生了个龙凤胎,照片是经纪人在朋友圈发的。

这样一个风风火火虎气逼人的张雨绮,爱情故事从此顺风顺水,你信吗?

反倒是像现在这样,和袁巴元开打打到男方去报警,这才像张雨绮会去做的事情吧。

虎女人设是张雨绮渡过风雨的铠甲,但亦是她的软肋

也有人说张雨绮明明有钱有颜有身材,为什么在感情方面就是这么不顺呢?

但这也许就是张雨绮虎气人生的宿命。

对待感情,张雨绮一直好像是左手百炼钢,右手绕指柔,又像是火山爆发,感情来的时候岩浆喷涌,感情过去了,火山冷却不会有一丝纠缠。

但火山依然是火山,火只是被藏住了而已。

当年和汪小菲热烈的爱情过去后,张雨绮说的是:“我不过是经历一次失败的感情,我也没失意、也没失身,一切都很好。”

但汪小菲和大S的婚礼过后20天,张雨绮就晒出8.688克拉的钻戒。这个虎气的女子,是一辈子不肯输的。

之前张雨绮上《奇葩说》,当时的议题是:“如果伴侣向你建议说大家都表示‘available’,你接受吗?”

张雨绮撂下一句:“扇他一个耳光走人,这不就是人间所称的渣吗?”

杨超越说起曾有闺蜜收到十块钱的香水做情人礼物,她不屑地一笑:“如果有人这样(价格)的礼物给我,不等于送命吗?”

余光一扫,虎气逼人。

还是这个张雨绮,一脸假笑的告诫猪猪女孩们“一克拉以下的钻石都是碎钻,不值钱的。”

整个娱乐圈,似乎也只有张雨绮,把这种的虎从本姑娘的爆脾气变成了独特的人设。

但最难的地方是,她是真的可以做到言行永远与人设一致的那种人。

即使被传所托非人,张雨绮依然在社交平台上晒与继女亲昵,晒私人飞机,又高调生下龙凤胎,产后火速瘦身上《吐槽大会》,其实是大声告诉整个世界自己没嫁错。

王全安被抓,正在纽约忙时装周的张雨绮在新闻事发后当天晚上发声明如下说谢谢关心,坦白面对共同承担。

之后工作没停,代言、电影一切照旧。等王全安状况稳定之后马上离婚。

这种性格当然成就了张雨绮,但虎女人设是有代价的。

虎气意味着人狠话不多,意味着彪悍勇猛的,意味着从不能哭诉,可以狠,但绝不能软。

这种人设的好处是始终保持彪悍,输人不输阵,任何时候都有气场在,但缺点是也不能放下身段去求舆论的共情,有苦只能自己咽。

张雨绮当然是打破了女明星的刻板印象,也拥有的一种果敢决断的美,但这种人设副作用,就是她的每段感情都让人感觉:赶和撑。

从汪小菲、王安全到现在,她的情路几乎是一路赶着向前, 总是吃瓜群众还没回过神,她就又开始下一段感情,怀孕,生子,成了母亲。

但当感情被质疑,又能看出她呈现出力挽狂澜的硬气,依然在维持人生赢家的大女主姿态,但又似乎越急越赶,越无法找到对的那段感情。

这个世界最深层的性别不公平在于,总有人想看着虎气的女子滑落,太多人都说张雨绮遇人不淑,其实未尝不是带着看笑话的心理。

但看男人眼光不准不是女人该被骂的理由,该骂的,难道不是世间渣男太多吗?

即使爱情戏演成动作戏,我也不认为张雨绮真的输了,也不认为任何人有资格评判张雨绮的人生,她的性格就是这样,人生便是如此,但她是真的可以把人设活成人生的大女主,那么便笑骂由人好了。

虎女人设是她的铠甲,也是软肋。

但只要活出自我,是软肋是铠甲都无所谓,她永远是那个虎虎生威的张雨绮。而比起她和袁巴元的爱情故事后事如何,我其实更关心另一个问题:什么时候有人找她去演《水浒》里的孙二娘?


阅读(0) 评论(0) 收藏(0) 转载(0) 举报
分享

评论

重要提示:警惕虚假中奖信息
0条评论展开
相关阅读
加载中,请稍后
鑲ョ綏澶х數褰
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:41,014,320
  • 关注人气:0
  • 荣誉徽章:

相关博文

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有

吉水凹 长安小区 上海儿童医学中心 北周庄镇 木茶村
运村 江苏无锡新区梅村镇 五一林场 抚州地区 石鼓村
早点来加盟店 湖南特色早点加盟 快餐早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早点工程加盟
四川特色早点加盟 自助早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 早点来加盟 早点工程加盟
湖北早餐加盟 东北早餐加盟 连锁店加盟 早餐面馆加盟 雄州早餐加盟
双合成早餐加盟 特色小吃早点加盟 特许加盟 天津早点加盟车 清美早餐加盟