https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

http://eres6f.tatytrade.com

http://uqtwov.sxdszx.com

http://qjguik.lnnpc.com

http://web5mo.akamiina.com

http://uivw1g.scdxl.com

http://06a6hy.itmcall.com

http://xqykdk.shtrgtr.com

http://aoatcj.glyphiqa.com

http://ux5qzr.dtftship.com

http://nl0ksf.gmcproshot.com

logo logo

违法不良信息举报:0917-2905835 邮箱:bjnews@163.com
互联网新闻信息服务许可证号:61120180004
最新中变传奇网址 我一北京人,再为深圳红钻的球员做最后一次努力,责无旁贷,否则没法在足球圈混了。

宝鸡网上有害信息

微博

微博

微信

微信

APP

APP

首页 > 国内 > 正文

中国女篮以87:81力克日本队 闯入世界杯八强

时间:2018-10-21 09:01:21   

2018国际篮联女篮世界杯26日在西班牙特内里费岛展开交叉淘汰赛争夺。中国队以87:81力克劲敌日本队,闯入八强。

9月26日,中国队球员黄思静(中)庆祝胜利。新华社记者郑焕松摄

新华社西班牙特内里费岛9月26日电(谢宇智 苏斌)2018国际篮联女篮世界杯26日在西班牙特内里费岛展开交叉淘汰赛争夺。中国队以87:81力克劲敌日本队,闯入八强。

中国队在雅加达亚运会之前曾在大赛中连续败给日本队。亚运会上,中国女篮两度战胜日本二队,而在世界杯前的热身赛上,中国队又一次战胜了主力出战的日本队。

尽管全场两队比分始终紧咬,日本队也在比赛最后阶段给中国队施加了巨大的压力,但中国姑娘们在关键时刻敢打敢拼,将胜利果实保存到了最后。中国全队共有四人得分上双,杨力维全场凭借4次三分球砍下16分,并贡献两次助攻;邵婷也拿到16分、4个篮板和1次助攻;黄思静交出了14分、9个篮板、7次助攻、2次盖帽的亮眼数据,李月汝也拿到12分、8个篮板、1次盖帽。日本球员本桥菜子则拿到了全场最高分25分。

9月26日,中国队球员李月汝(右二)在比赛中投篮。新华社记者郑焕松摄

本场中国队延续了三场小组赛的首发阵容,由李缘、李梦、邵婷、刘佳岑和李月汝首发。首节开始李梦率先投中三分球,但日本队此后也连续三分球中的,逐渐拉开差距,一度领先中国队8分,并以25:19的领先优势结束第一节。本节邵婷三投三中拿到6分,日本队则有5记三分球入账,本桥菜子和伊芙琳·马瓜分别拿下10分和8分。

次节中国队展开反击,内外线多点开花,邵婷三次快攻得手,杨力维、黄思静和李梦分别投中三分球。在本节后段中国队一度打出8:0的小高潮,终于在半场前反超对手,以46:44结束第二节。

易边再战,中国队在内线展开狂攻,连得10分,将领先优势拉大至8分,但日本队利用外线进攻重新将比分迫近。关键时刻,杨力维内线强突得手,又连续两次三分球中的,一人砍下8分,助中国队在第三节结束时将比分继续扩大到67:57。

9月26日,中国队球员黄思静(11号)与队友王雪朦拥抱庆祝胜利。新华社记者郑焕松摄

第四节双方比分交替上升,中国队一度取得11分领先优势,但日本队展开绝地反击,打出一波8:0,奥科耶更是一人拿下8分。眼看日本队将分差缩小到两分,李月汝篮下进攻为中国队重新扩大优势;黄思静则以一次盖帽和两个篮板成功阻止了日本队继续得分的势头,并在最后时刻两罚两中,助中国队以87:81战胜对手,跻身八强。

中国队将于当地时间9月28日在四分之一决赛中迎战B组第一澳大利亚。两队历史上在大赛中交手8次,总战绩为4:4平。但自2002年以来,中国没有在正式比赛中战胜过澳大利亚。(新华网)

编辑:王可

推荐阅读

更多

特别推荐

关闭
岁丰路 仓兜 武庆区 冷风垭 宝带路
三华天运 达扎寺镇 水竹村 丰台西站 万民乡
全国招商加盟 东北早餐加盟 早龙早餐加盟 早点小吃加盟连锁 流动早餐加盟
黑龙江早餐加盟 清真早点加盟 哪里有早点加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐面馆加盟
早点加盟店有哪些l 早餐培训加盟 移动早点加盟 早点加盟商 春光早点加盟
早点加盟连锁 哪里有早点加盟 美式早餐加盟 天津早点加盟车 早餐亭加盟