https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

http://gkrkd1.hbstbp.com

http://r10biv.itmcall.com

http://25xl5d.huafeig.cn

http://r1uu5n.amywc.com

http://y1rrun.guyo3d.com

http://5vchgi.91qiumoji.cn

http://j9wyge.yohumall.com

http://cv5owd.focuswz.com

http://9dkzxe.1532hz.com

http://bjx0ls.289ad.com

首页 > 新闻中心 > 国内 > 正文

“解决难点、乱点问题,确保老百姓满意”

传奇sf 茶台是陶师傅的拿手好戏,每年仅茶台一项就能销售40多件,收入在10万元左右。

自中央扫黑除恶第9督导组入驻重庆以来,重庆各区县高度重视中央督导组反馈问题的整改工作,作为纵深推进扫黑除恶工作的重要契机和抓手,结合工作实际,及时制定整改方案,明确整改时限,问题导向,重点施措,改善薄弱环节,补齐工作短板,不断巩固整改成果,推动扫黑除恶工作有新突破。

巴南区:

成立法制工作专班提高办案质效

针对中央督导组提出对黑恶势力的打击力度还需加大的反馈意见,巴南区如何进行整改落实?

据巴南区扫黑除恶专项斗争领导小组相关负责人介绍,该区政法机关在查清个案的基础上,对套路贷、校园贷、虚假贷等犯罪呈现出的“软暴力”和公司化运行模式等特点进行分析,对近期接报案件进行梳理研判,与工商、税务、银监等部门形成合力,全方位摧毁黑恶势力经济基础。同时,加强纪法衔接、协调推进。

巴南区公安分局各专案组成立法制工作专班,重大、疑难案件由巴南区检察院提前介入监督指导,沟通协调,进一步提高办案质量和效率。同时,更加注重在黄赌毒等常规案件办理中捕捉黑恶犯罪信息,注意串并案件,对符合黑恶团伙犯罪特征的,迅速成立专案组专案专办,重点打击组织者、领导者和雇佣者,坚决防止漏罪、漏案、漏人情况发生。

“我们还将同交通、水务等部门协作,加强对非法采砂违法犯罪案件的分析研判,力争发现涉黑涉恶线索,加强打击整治工作。”该负责人介绍,同时,巴南区将加强农村集体“三资”管理的规范化、制度化建设,完善农村集体“三资”监管信息平台建设,开展村干部任期和离任经济责任专项审计,对村级重点领域进行财务专项检查,严肃处理侵吞集体资产行为。

潼南区:

逐户走访文艺宣传提高老百姓知晓率

“我们要以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉,严肃对待、高度重视中央督导组反馈问题建议的整改落实,抓紧抓细抓实全区扫黑除恶专项斗争工作。”潼南区扫黑除恶专项斗争领导小组相关负责人表示,该区将实行问题整改清单制,明确整改目标、内容、措施、时限,做到问题整改工作一抓到底,整改一个、验收一个、销号一个,并突出以点带面,以关键问题的解决带动整体整改工作,确保全面整改到位。

如何让广大干部群众特别是民营企业、基层群众,准确理解和掌握扫黑除恶专项斗争的重大意义和目标任务,从而进一步提升群众知晓率、参与度和支持率?

对此,潼南区经济信息委、区工业园区管委会、区工商局、非公经济和社会组织工委、各镇街成立走访宣传小组,针对民营企业、个体户,深入实地开展集中宣传、逐户走访、张贴发放宣传资料,确保每一个民营企业、每一个个体户知晓扫黑除恶专项斗争的政策、举措、12类打击重点、有奖举报电话等内容,动员他们积极举报当地黑恶势力,踊跃参与扫黑除恶专项斗争。

针对农村边远地区的老百姓,潼南区还通过文化下乡、周末大舞台、文化志愿服务等形式,用小品、三句半等群众喜闻乐见的文艺宣传方式,将开展扫黑除恶专项斗争的目的意义、政策措施、举报方式、举报人信息保护等有效融入其中,让干部群众进一步增进了解、打消顾虑,引导广大群众积极投身到扫黑除恶专项斗争中来。并通过入户走访、院坝会、社员大会等方式,再次发放扫黑除恶专项斗争宣传资料,张贴宣传海报、公开信等,进一步提高群众知晓率。

万州区:

整治乱点乱象 强化“三个结合”铲除黑恶势力滋生土壤

万州区对中央督导组下沉督导中反馈的6个方面17个具体问题进行逐项分解、落实整改,明确责任领导、牵头单位、责任单位、整改措施和整改时限,确保责任落实到人、问题整改到位。

“我们要通过扎实开展专项整治,解决老百姓关注的难点、乱点问题,确保老百姓满意。”万州区扫黑除恶专项斗争领导小组相关负责人告诉记者,该区将进一步强化对码头、采砂、矿产、农村征地拆迁、工程建设招投标、商贸物流等行业领域的整治力度,尤其是加大对乱象较多的部门、关键的岗位和掌握审批权的关键人群的教育管理、排查力度,主动消除隐患,切实堵塞漏洞。同时,还要强化对“赛摩”追逐竞驶、噪音扰民、坑老骗老,以及非法讨债、地下钱庄、高利贷、套路贷等乱点乱象的整治。

此外,万州区还将整改落实与专项斗争结合起来,综合运用“拉网式”检查、“点穴式”回访等措施开展明察暗访,举一反三抓整改,确保专项斗争不断向纵深推进;将专项斗争与全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒结合起来,以滚石上山的劲头,持续营造良好政治生态;将专项斗争与当前各项工作结合起来,在高笋塘万达商圈、高铁北站等重点地段开展巡逻防控,提高见警率,降低发案率。

石柱自治县:

深挖彻查“关系网”“保护伞”查办典型案件形成震慑

“要通过查办一批有影响有震动的典型案件,形成震慑,提振人民群众参与扫黑除恶专项斗争的信心。”石柱土家族自治县扫黑除恶专项斗争领导小组相关负责人表示,该县要求纪委监委紧盯已经打掉的黑社会性质组织案,通过异地查办、集中攻坚、限期办结等方式,与“拍蝇”工作紧密结合,深挖彻查黑恶势力背后的“关系网”“保护伞”。同时,石柱自治县纪委监委对已经侦破的涉黑涉恶违法犯罪案件,与政法机关共同会商、逐案过筛、扩线深挖,力求查清查细,绝不放过背后的“保护伞”和腐败分子。

对新形势下黑恶犯罪出现新特点的问题,该县采取全面梳理近5年来涉及贷款、经济纠纷类警情进行研判,充分利用网警力量,加大对利用网络平台进行虚假贷款类的案件梳理,通过线索排查,发现并打掉一批新形势下黑恶犯罪团伙。

“火车站附近黑车载客现象不仅有损城市的形象,同时对老百姓的安全也存在一定隐患。”该负责人介绍,石柱自治县积极开展拒乘黑车、乘坐黑车危害性宣传,并畅通群众举报渠道,及时查处群众举报线索,依法严厉打击非法营运行为。积极推进重点地区、场所治安防控体系建设,全面加强巡逻巡防巡查,加快推进雪亮工程等信息化建设,切实弥补治安防控短板,对违背客人意愿强迫乘车、消费、住宿等现象进行根治。

(专项报道组报道) 

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:范建峰

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

古寨乡 红军乡 柘木村 牌楼市场 道桥镇
王官集镇 弘杨花苑 兴卫 靖宇县 英都
北京早点 北京早点小吃加盟店 北京早餐加盟 早点夜宵加盟 正宗早点加盟
早点加盟培训 早点快餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 特色早点小吃加盟 舒心早餐加盟
早餐类加盟 范征早餐加盟 全国连锁加盟 陕西早点加盟 包子早点加盟
豆浆早餐加盟 湖南特色早点加盟 正宗早点加盟 广式早点加盟 早点来早餐加盟