https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

http://cznrqa.phbil.com

http://bzlxtj.hubmao.com

http://rn9ifs.scdxl.com

http://qmyljv.taxi-dreux.com

http://wuhvvn.kmjt01.com

http://70jqhu.fideliles.com

http://mj4pmy.cnguangtai.com

http://qnzvug.bpbrats.com

http://407zuk.legalin50.com

http://w7a8vd.magnetsh.com

河源新闻网由河源晚报社主办!新闻网旗下: 在线数字报 | 汽车频道
当前位置:河源新闻网 >> 资讯 > 文化 > 阅读新闻

先辈创业留余庄 余韵犹在长留香

“仁山草庐、谷贻庄、留余庄、留耕庄、保田屋、庆良草庐”,单单读到这些围龙屋的名字,就让人韵味顿生,而让人颇感惊讶的是,这些颇有韵味的围龙屋,均散布在和平优胜新联村洗马潭一带,这其中最有韵味的莫过于留余庄。
最新传奇sf 内饰方面,帝豪GL内部采用了航空环绕一体座舱设计,其中控台拥有吉利最新的家族式拱桥弧线,整体设计具有很强的辨识度。

先辈创业留余庄余韵犹在长留香

记和平优胜新联村洗马潭古屋留余庄

“仁山草庐、谷贻庄、留余庄、留耕庄、保田屋、庆良草庐”,单单读到这些围龙屋的名字,就让人韵味顿生,而让人颇感惊讶的是,这些颇有韵味的围龙屋,均散布在和平优胜新联村洗马潭一带,这其中最有韵味的莫过于留余庄。河南省巩义一“留余匾”被誉为“中华名匾”,备受人顶膜礼拜,我市留余庄,却藏身边远小村。近日,记者了解到,当地欲借着乡村振兴契机,开发古屋旅游,让更多的人认识留余庄,让客家先辈的“留余”家训教育更多人。

陈氏古屋历史久远

洗马潭一带现有村民1600多人,仅陈氏族人就有1000人左右。相传,元末明初,陈氏先祖陈元坤自福建宁化迁居江西定南县,后又迁居和平富坑,其子景昌后迁居林寨兴井下正一带(即今林寨古村)居住,留在富坑陈氏一脉辗转迁至洗马潭一带落居,一直繁衍至今。


留余庄处处透着简朴。

凭着客家人坚忍不拔的意志、勇于开拓的精神、勤劳朴实的品格,历经十多代人的艰苦创业,直到明朝末年陈氏在当地才真正兴旺起来,开始在洗马潭一带兴建一些具有粤东北客家特色的大型房屋,前后持续几百年,直到抗日战争时期。

据和平县文物普查初步统计,目前洗马潭一带陈氏兴建的围龙屋有社厦、陂虎龙、振公祠、美公祠、儒林第、仁山草庐、谷贻庄、留余庄、留耕庄、宝田屋、庆良草庐、凤凰楼。

低调乃立家之本

新联村与林寨古村一样,多数古屋由陈氏族人创建,但与林寨古村的奢华相比,新联村古屋显得有些低调,但也不失浓浓的客家气息。据《和平县志》和《陈氏族谱》记载,自明朝和平县陈氏四世孙陈以明开埠建庄繁衍二十余世,发展鼎盛于清朝至民国。


留余庄前的门匾。

记者注意到,如今,一条小河穿村而过,两岸皆是水田,一栋栋围龙屋或散布在河两岸,或依山而建,错落有致,有着一种安详的和谐。从这些古建筑的“祠(堂)”“草庐”“庄”“屋”等名字来看,除了体现陈氏家族崇文重教的家风外,还体现了其谦虚低调、不喜张扬的秉性,这也足以证明当时陈氏家族在洗马潭的立家之本,创业之根。

处处透着简朴

当年,洗马潭一带陈氏家族的影响力不仅在和平东部地区,乃至在江西定南等地区也颇具影响力。在留余庄正大门,记者看到,门上有青石匾额,四周浮雕现人、象、狮子、松鹿、蝴蝶、花鸟图案,中雕“留余庄”,落款是“民国三十一年冬月,兴宁陈上鹏书。”记者了解到,陈上鹏系民国时期广东省第九区专员公署助理,2018-10-21,曾跟随专员李洁之和平起义,在兴宁、龙川、和平颇有威望。

据记载,留余庄由陈姓氏族陈锡坤创建于民国三十一年即1942年,砖、木、石结构,青石墙脚,石灰夯墙,硬山顶,角楼歇山顶,棱角牙砖叠涩出檐。庄内处处透着朴实,屋内青砖铺地,天井铺石条。抖门在北侧,斜向西北,青石门框、门墩,门框上浮雕鳌鱼图案。抖门内有前院、照墙。主体建筑府第式,面宽七间24米,进深三间中夹二天井19米,三进二横布局。凹肚式门楼,木门框,木大门,三厅梁架简朴,三厅都有过道廊通往横屋。照墙外有半圆形池塘。

“留余”至今留香

俗语云:酒饮半酣正好,花开半时偏妍。陈锡坤盖“留余庄”,也有告诫他后代子孙的意思,强调“若辈知昌家之道乎?留余忌尽而已。”

人人都希望家业昌盛,但如何才能家业昌盛,陈锡坤留给子孙的家训,家业昌盛之道就在于留余忌尽,告诫子孙凡事都要留有余地。人生在世,不要把福禄寿财都享尽用尽占尽,把它留给需要它的人,留给子孙后代。明朝进士高景逸的两句话:“临事让人一步,自有余地;临财放宽一分,自有余味。”将留余的思想体现在为人、处事、理财上。这其实也道出了陈家繁荣昌盛数百年的秘诀:凡事留有余地,忌盈忌满,月盈则亏,水满则溢,过犹不及。据和平县普查资料显示,当地清代用于灌溉的花岗岩石砌筑的水坝,古道中的石砌梁桥也是陈氏族人捐资兴建,至今仍发挥着重要作用。

本报记者 张涛

 -------------------------------------------------------------------------
河源新闻网独家稿件,如需转载,请注明出处,否则后果自负
商务合作联系网站管理员(QQ/微信:10117807)
-------------------------------------------------------------------------
相关热词搜索:余韵 先辈 余庄


上一篇:老师,您好
下一篇:最后一页

热点图片

  • 头条新闻
  • 新闻推荐

最新专题

更多 >>

热度排行

关于我们 | 广告服务 | 友情链接 | 案例展示 | 联系我们 | 版权声明
阳三街道 芸林村 南岗乡 昌平东关环岛东 塔岗下
广居第 西红门十村 黄金山村 羊厨窝 聚宝门
早点店加盟 连锁店加盟 流动早餐加盟 全国招商加盟 早餐的加盟
加盟特色早点 黑龙江早餐加盟 爱心早餐加盟 早点餐饮加盟 河南早餐加盟
动漫加盟 早点加盟店有哪些l 早餐亭加盟 娘家早餐加盟 春光早餐工程加盟
四川早点加盟 加盟放心早点 早点加盟哪家好 早餐培训加盟 雄州早餐加盟电话