https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/w7766y/

http://ghvoli.molokai50.com

http://yy2ww7.juscap.com

http://98inkb.ukdndb.com

http://x9n8i6.jianadaren.com

http://54lfem.fsl-wa.com

http://hhxtuh.gonelsteve.com

http://lnaeib.bstar71.com

http://ssjxz2.fmcflagbag.com

http://mohfft.xzmtwk.com

http://7jwkl8.huahuotang.com

 

核载5人,实载18人!廊坊交警查获一起非营运客车严重超员违法行为

2018-10-22 14:06:05 | 来源:环京津新闻网
--

  环京津新闻网讯(通讯员 刘颖 王志强 记者 张静)9月21日,廊坊公安交警二大队民警在执勤中查获一起非营运客车核载5人,实载18人,超员13人超员违法行为,有效的净化了辖区道路交通环境,确保了人民群众节假日期间平安出行。

  当日上午9时30分左右,廊坊公安交警二大队民警王佳思正在辖区银河南路与廊霸路交口执勤,疏导交通时发现一辆京QXXXXX面包车里挤满了人,经查,发现该车属非营运车辆,但车内却挤满了人且车内还放置了大量宣传书本,显得拥挤不堪,存在严重的交通安全隐患。民警让车内人员下车并逐个清点,确认该车核载5人,实载18人,超员13人。据该车驾驶员陈述,他在高铁站接到人去市区南边的库房工作。驾驶人自知属于违法,但仍抱有侥幸心理,企图蒙混过关。

随后,民警对驾驶人及车上乘客进行了严厉的批评教育,提醒和告知超员违法行为的严重危害性,并依法对驾驶员处以罚款200元、驾驶证记6分的处罚。驾驶员称:“有了这次教训,不会再有下次了。”

廊坊交警温馨提醒:车辆超员载客后患无穷,请自觉抵制超员等违法行为,请自觉遵守车辆载客规定,坚决杜绝侥幸心理,远离超员;提醒广大乘客为了您自身的安全,请自觉拒乘超员车辆!

标签: {list.tags}
编辑:京津廊

相关新闻

精彩评论:0

登录

还可以输入250个字
富源路街道 广东三水区白坭镇 宜潭乡 陆城街道 白堤路龙井里
上栗镇 定安苑 苏家镇 革吉 文昌胡同社区
早点加盟连锁店 众望早餐加盟 移动早餐加盟 粗粮早餐加盟 早点餐饮加盟
早餐连锁 加盟 早点面条加盟 早餐加盟店 早点加盟多少钱 港式早餐加盟
早点夜宵加盟 范征早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 港式早点加盟 早餐小吃店加盟
特色早餐 早餐加盟好项目 东北早餐加盟 上海早点加盟 凡夫子早餐加盟