https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

http://vxrphr.heartpeas.com

http://h7zldn.sxdszx.com

http://7n9n7t.paismx.com

http://9ltpbv.cdlinghang.com

http://zddb7b.ifsti.com

http://xp7vlv.heartpeas.com

http://9hrtfx.fastwinbt.com

http://zzhzlv.buzzfiol.com

http://rbdd7l.hzspln.com

http://tttxpb.kmzgkj.cn

注册

男子打5元麻将被行拘 广州公安:撤销行政处罚

仿盛大传奇世界 随着F组第四轮结束,上港提前两轮小组出线!第一轮,上港客场1-0击败川崎前锋;第二轮,上港主场4-1横扫墨尔本胜利;第三轮,上港主场两度落后的情况下,2-2战平蔚山现代;本场比赛,上港客场1-0小胜蔚山现代。


来源:澎湃新闻网

原标题:男子打5元麻将被行拘,广州公安:处罚不当,撤销行政处罚??@红星新闻 9月22日消息,日前,

原标题:男子打5元麻将被行拘,广州公安:处罚不当,撤销行政处罚

@红星新闻9月22日消息,日前,“广州男子打5元麻将被行拘案”有了新进展。红星新闻从该案当事人肖先生处了解到,9月20日,广州市公安局增城区分局(下称“增城分局”)撤销了对肖先生的行政处罚决定。

此前,红星新闻刊发相关报道,8月23日晚,广州市民肖先生和几个朋友在一家餐馆打5元赌注的麻将时,被当地公安机关抓获,现场共查获赌资420元,台费30元。次日,肖先生和其朋友因赌博行为,被增城分局处以行政拘留5日。

9月7日,肖先生一纸诉状,将增城分局告上法庭,要求撤销行政处罚。

9月22日,肖先生的代理律师、北京国舜律师事务所律师林小建告诉红星新闻记者,增城分局已撤销此前对肖先生作出的行政处罚决定。

林小建提供的撤案决定书显示,增城分局称,此前的行政处罚决定“事实不清,处罚不恰当”,根据公安机关内部执法监督工作规定第十三条、第十九条第(一)规定,决定撤销对肖先生的行政处罚决定。

对增城分局的这一决定,林小建表示“非常正确、值得认可”,当事人肖先生亦说“很满意”。林小建强调,增城分局“知道错误、及时纠正,这正体现了法治的进步”,接下来,当事人和代理律师亦将撤销此前对增城分局的行政诉讼。

“执法者对裁量权的不谨慎使用,导致类似的‘小赌被拘’案例在各地层出不穷。”林小建表示,希望能够通过此案,促进各地相关法律法规的进一步完善。

红星新闻记者查阅相关法律规定了解到,《治安管理处罚法》第70规定:“以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。”同时,《公安部关于办理赌博违法案件适用的法律若干问题的通知》明确指出,“不以营利为目的,亲属之间进行带有财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动,不予处罚;亲属之外的其他人之间进行带有少量财物输赢的打麻将、玩扑克等娱乐活动,不予处罚。”

广东禅邦律师事务所律师邹佳旺在接受红星新闻记者采访时表示,相关法律条文“以营利为目的”“赌资较大”等表述不够清晰,因此,对于此类案件需要一个明确的刻度,尽量减少执法者的自由裁量权。

(原题为《“广州男子打5元麻将被行拘案”续:公安局称处罚不当,撤销行政处罚》)

推荐

泡泡直播

凤凰资讯官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
八通关 沿安乡 进东 新荣乡 和平土家族侗族乡
王家车埠 洞山 森荣乡 包尔图牧场 莲仔塘
早餐小吃店加盟 美味早餐加盟 粗粮早餐加盟 绿色早餐加盟 全球加盟网
爱心早餐加盟 早点加盟好项目 清真早点加盟 早餐包子加盟 中式早点快餐加盟
早饭加盟 品牌早餐店加盟 快餐早点加盟 汤包加盟 广式早点加盟
早点小吃店加盟 天津早点加盟 小投资加盟店 早餐 大华早点怎么加盟