https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

http://pevqia.molokai50.com

http://ywu0da.cpalginet.com

http://onpkz9.yoguoshu.com

http://lzqux0.sthghrh.com

http://kcjd7m.hzltjz.com

http://wvmxgi.kidsphp.com

http://ltlnr4.xiangyuncn.com

http://clxeo6.urfatl.com

http://hv9ig1.dnfsfkfw.com

http://f9b4gj.fideliles.com

冬博会之冠军对话 用责任诠释榜样力量

奇迹sf发布网 在旅行车和两厢半掀背车还被国人视为异端的时代,腾势这样一款两厢风格的三厢车脱离了轿车设计千篇一律的尴尬,不经意间站上了引领潮流的风口浪尖。

2018-10-2221:23  来源:人民网-体育频道
 

冰雪产业主题对话之“冠军对话”环节现场

人民网北京9月19日电(杨乔栋)今日上午,2018国际冬季运动(北京)博览会(简称“冬博会”)在国家会议中心开幕。在下午举行的冰雪产业主题对话之“冠军对话”环节,人民网副总裁唐维红担任嘉宾主持,与索契冬奥会短道速滑冠军李坚柔、平昌冬残奥会轮椅冰壶冠军陈建新、女子冰壶世界冠军刘金莉、中国首位滑雪世界冠军郭丹丹等四位嘉宾,分别从运动经历、当前工作以及北京冬奥会展望等方面,共同探讨榜样对于推动中国冰雪运动的作用。

索契冬奥会短道速滑冠军李坚柔

在对话现场,四位冠军分享了各自与冰雪结缘的经历,并且对于大众参与冰雪运动给出了一些专业建议。出生于吉林省吉林市的李坚柔,从10岁便开始接触滑冰运动,她直言良好的运动氛围和客观环境是引导她从事冰雪运动的天然平台,“吉林是冰雪大市,所以我和冰雪运动结缘比较早,从小大家都在江边玩,激发了自己的兴趣。”而对于有意愿参与冰雪运动的中国家庭,李坚柔坦言,“冰雪运动对青少年是一个很有激情的项目,有天赋的孩子更需要家长的支持。对于家长来说,是否让孩子成为运动员,是一个选择。我希望更多的家长相信自己的孩子。”

在索契冬奥会夺冠后,李坚柔急流勇退,选择退役。如今,为了北京冬奥会她重回赛场并选择跨项,改练单板滑雪。对此,她直言如今复出更多的是对赛场的向往,而且深感有责任将短道速滑传承下去。对于2022北京冬奥会,李坚柔坦言希望自己能健健康康地站在赛场上,“单板滑雪毕竟属于极限项目。对于2022年冬奥会,我的目标是希望能够站在赛场上,因为无论从项目本身还是我的年龄来说,都有很大的挑战。”

平昌冬残奥会轮椅冰壶冠军陈建新

与李坚柔相比,陈建新显得没那么幸运。18岁时,陈建新遭遇交通意外,造成高位截瘫。此后的一段时间里,他一度对生活充满质疑与失望,“刚受伤时,我觉得人生陷入低谷,失去了目标。”后来偶然的机会陈建新最先接触到了残疾人击剑运动,但由于身体条件不能承受击剑的强度,他转到了轮椅冰壶项目。这也成为其人生的一大转折,他直言因为冰壶重新找回了乐观和豁达,“我觉得我在奥运赛场上、领奖台上的时候,彻底把以前的悲伤都忘掉了。可以说,是体育给了我生命,冰壶给了我希望。”

不可否认,在平昌冬残奥会上夺得金牌,对陈建新来说确实有着非一般的意义。这既是对个人辛勤付出的肯定,更是一种鼓励。众所周知,延庆是北京冬奥会三大赛区之一,而陈建新更是一个地地道道的延庆人。对于2022年北京冬奥会,陈建新也表达了自己的期望,“我希望我一步一个脚印,踏踏实实走下去,跟队友团结协作,争取再参加奥运会,在家门口比赛意义特别不一样,既是机遇,也是希望,更是我的动力。”

女子冰壶世界冠军刘金莉

刘金莉与冰壶运动的结缘多少有些“偶然”的意味。她坦言,在当时那个没有多少人知道冰壶为何物的年代,自己在亲戚的推荐下接触到冰壶运动。随着冰雪运动在我国的兴起,冰壶也逐渐进入人们的视野。对于当前冰壶运动的现状,刘金莉直言冰壶在我国的发展赶上了好时候,“冰壶现在正逐渐进入大家的视野,这也是对冰壶的一项推广,用陆地冰壶的模式走入百姓中,让更多人知道什么是冰壶,从当中感兴趣,然后想尝试冰壶。”

谈及冰壶运动的价值,刘金莉说:“冰壶教会了我成长,我很小从事到冰壶项目当中,它教会了我怎么做人。冰壶是团体项目,我们每个人要了解彼此,在彼此当中学到一些优点,也要包容每个人的不足,所以它教会了我做人的道理,跟它一起在成长。”

2018年,刘金莉首次参加冬奥会,作为队中二垒,她随队获得第五名的成绩,这样的结果也给了这位世锦赛冠军更多的信心和鼓励。同时也令她对2022年北京冬奥会充满了期待,“我觉得作为一名运动员,能在自己的国家参加一次奥运会,是每个人的梦想,我想说不管是谁去参加,都会全力以赴为国争光。”

中国首位滑雪世界冠军郭丹丹

在参加“冠军对话”的阵容中,郭丹丹绝对算得上是一位“大姐大”了。与其他三位正“当打之年”的运动员有所不同,郭丹丹如今的重心和经历更多地是在推广和普及冰雪运动项目上,尤其是与校园的结合。

郭丹丹在1997年澳大利亚世界杯比赛中获得滑雪冠军,这是中国滑雪史上金牌零的突破。2015年,郭丹丹选择创业——着手推广和普及青少年冰雪运动,如今,她已成为冰雪进校园项目工程的推广大使。对于这份“新工作”,郭丹丹也有着自己的认识,“现在我在做这件事情,是让大家了解冰雪,然后再引导大家如何产生兴趣和好感。这件事情我坚持了有4年,在冬奥会申办期间我已经在做,当时也是非常艰苦,但是我就喜欢攻克不可能攻克的事情,挑战不可能。”谈及2022年北京冬奥会,郭丹丹直言虽然不能站在赛场上了,但自己仍在推广冰雪运动上继续努力,“2022我上不了赛场了,我现在培养的跨界跨项的运动员,希望他们能够登上2022的赛场。”

冠军对话嘉宾主持人、人民网副总裁唐维红

在与四位冠军的对话结束时,唐维红代表所有关心和支持中国冰雪运动的人表达了对于中国冰雪人的敬意与感激:“冰雪运动的发展离不开冠军榜样的力量。望向2022年,中国冬季运动不仅将迎来重构发展格局、加添突破动力的关键节点,在冬季运动文化普及和涵养、大众参与助推健康中国等方面,都将获得一个难得的红利期。抓住机遇,趋势而上!北京作为首个举办夏季奥运会与冬季奥运会的‘双奥城市’,正在秉承‘绿色、共享、开放、廉洁’的办奥理念,确保把北京冬奥会办成一届精彩、卓越、非凡的奥运盛会,包括这几位冠军在内的中国冰雪健儿也正在为实现‘参赛也要出彩’这一目标全力冲刺。让我们为他们加油!为北京加油!为中国冰雪事业大发展加油!”

冬博会之冠军对话嘉宾主持人与四位嘉宾合影留念

 

(责编:杨乔栋、胡雪蓉)

相关专题

推荐阅读

2018俄罗斯世界杯
  2018年俄罗斯世界杯于6月14日至7月15日在俄罗斯举行,这是世界杯首次在俄罗斯境内举行,共有来自五大洲足联的32支球队参赛。【详细】
世界杯赛程积分榜|射手榜|动态|图片|视频|评论|花絮2018俄罗斯世界杯   2018年俄罗斯世界杯于6月14日至7月15日在俄罗斯举行,这是世界杯首次在俄罗斯境内举行,共有来自五大洲足联的32支球队参赛。【详细】

积分榜|射手榜|动态|图片|视频|评论|花絮

“人民体育 健康中国”马拉松系列赛
  比赛由中国田径协会、人民网和中迹体育三家联合主办,系列赛旨在以高标准服务全国广大的基层跑步运动爱好者,让更多百姓能参与到全民健身的浪潮之中。【详细】
官网|公告|报名|日历|报名|涞水站|北京站|跑者故事“人民体育 健康中国”马拉松系列赛   比赛由中国田径协会、人民网和中迹体育三家联合主办,系列赛旨在以高标准服务全国广大的基层跑步运动爱好者,让更多百姓能参与到全民健身的浪潮之中。【详细】

官网|公告|报名|日历|报名|涞水站|北京站|跑者故事
广州大道北 东沙屯村 通川区荷叶街 冀县铁路家属院 远东大道
鲁屯镇 安居小区 铺子湾镇 池厝寮 石告仔
北京早餐加盟 四川早点加盟 四川早点加盟 早点加盟连锁店 早餐店加盟哪家好
早点加盟好项目 小投资加盟店 清真早点加盟 天津早点小吃培训加盟 早餐肠粉加盟
包子早点加盟 早点来加盟店 早餐加盟哪家好 早餐项目加盟 北京早点
早点加盟多少钱 大福来早点加盟 早点加盟店有哪些l 早点餐饮加盟 早点车加盟