https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

http://tkurib.jpjyoa.com

http://cdp40a.ycdsjx.com

http://v7gvx3.nrg-fx.com

http://e4o7wg.yunshujiuye.com

http://uuizdr.cyberfart.com

http://t2fz8h.ycdsjx.com

http://ccowsd.zinnheini.com

http://hhkyvj.149shop.com

http://q1ydao.52d7j.com

http://onxecq.xghuodai.com

霸座问题频成媒体焦点,不正常

1.76大极品 国家税务总局国际税务司副司长黄素华表示,财政部、税务总局、发改委、商务部四部门联合发布文件,对境外投资者暂不征收预提所得税的条件、享受优惠的程序和责任、后续管理、部门协调机制等作了具体规定,税务总局还单独发布公告,明确相关配套征管制度,确保政策及时执行到位。

2018-10-2108:32  来源:光明日报
 

  【新闻随笔】

  高铁霸座男引发的舆论余波未了,霸座女又开始登台。而霸座女舆论未平,一霸座大娘的视频又在网上疯传,视频中,小伙座位被占,乘务员来劝解,这位霸座大娘却说自己腰疼腿疼不想动,年轻人站一会怎么了?“你买这个位置就该你倒霉”。

  霸座男、霸座女、霸座大娘,一个比一个奇葩。网友调侃,再来一个霸座大爷,就可以凑成“霸座一家子”了。

  霸座问题这件小事,竟屡屡成为舆论热点,让媒体追逐报道。媒体舆论是重要的公共资源,本不应重复关注这些类似的问题,实在是莫大的浪费。

  报道霸座这事怪不得媒体,因为如果类似这种轻微的违法问题,若及时得到制止,若侵害他人权益者能获得应有惩罚,估计这些事情提不起公众的兴趣,也吸引不了媒体的目光。但事实却是,每每在这些事情曝光之后,相关的管理和执法人员,往往限于被动执法,只能是采取“只动口,不动手”的姿态。这样的执法,效果甚微,使得违法者气焰嚣张,守规者只能被迫退让。面对此情此景,围观者无不气愤填膺,一场场声讨霸坐的舆论由此酿成。

  其实不光是霸座,许多问题上,我们都可以看到类似现象。例如,9月20日,媒体报道了一男子在慕田峪长城景区,攀爬长城烽火台及垛口。在满是游客的长城上,该男子旁若无人般在垛口上“飞檐走壁”,引得游客惊呼。有游客对男子进行劝解,但男子丝毫不予理会。整个过程中,没有一个管理人员发现和制止。网友表示,希望对这种不文明旅游的人,应像高铁霸座的乘客一样,设立黑名单制度来惩治。

  不文明现象总让媒体揪着批,恐怕没完没了,时间长了,会给大众带来“审丑疲劳”。其实,一次法律行动胜过一万次舆论谴责,相关执法者、管理者,应走在媒体前面,该出手时就出手,积极捍卫法律规则,弥平社会争议。以高铁霸坐问题为例,每次舆论曝光之后,相关部门都会在舆论压力下追加执法,给予霸座者治安处罚,以及列入黑名单等。而如果每一次高铁霸座都逃不过第一时间的处罚,恐怕霸座者也不至于这么嚣张,权益受侵害的乘客也不至于如此无助,人们更不至于要一次次呼吁执法部门的介入。

  在霸坐视频疯传的同时,一些“如果霸座这事发生在国外”的视频,也引起网友热议。例如今年1月,美国一名18岁的女生乘坐地铁时,把脚放在座位上,警察警告无效后,直接将她强行拉下车并拘捕。据悉,美国地铁规定“若将脚或鞋放在座位上,轻则被警告,重则会被赶下地铁”。哪怕是再微小的违法行为,执法者也必须说不。这,正是法治社会的应有之义。

  靠媒体舆论先行,天天盯着这些不文明现象,固然能解决一些个案,但终究只是头痛医头,脚痛医脚。霸座等违法问题犹如一面面镜子,照出了社会管理的种种缺陷和不足。改变管理执法的粗放和软弱,让相关部门积极履行责任,做好规则的捍卫者,才能对霸座等违法现象釜底抽薪。

   (作者:于平,系媒体评论员)

(责编:初梓瑞、贺迎春)

相关专题

市卫校 炮合公寓 城市运动公园西门 上湾坝 大山村委会
什厝 陈桥镇 清华园街道 碧流台镇 祁东
安徽早餐加盟 美味早点加盟 湖北早点加盟 油条早餐加盟 早点粥加盟
早餐 汤包加盟 双合成早餐加盟 移动早点加盟 动漫加盟
湖南特色早点加盟 山东早点加盟 众望早餐加盟 上海早餐加盟 早点连锁加盟
北京早点摊加盟 早餐连锁店加盟 早餐店 加盟 早点车加盟 我想加盟早点