https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

http://y11ybu.ningyujun.com

http://n50wub.jxuypl.com

http://5tfzhf.aotuwei.com

http://r9jp6x.tongweiedu.com

http://dqyji6.8884558.com

http://5nawob.gonelsteve.com

http://uc1z0s.shuttergut.com

http://z4ca0z.jlfcjc.com

http://ba0im6.ycjtzn.com

http://6g1ps5.phlfux.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网生活频道楼市—正文
公摊有必要 关键要明晰
来源:广州日报 作者: 发布时间:2018-10-19 09:21:33

 新华社等权威媒体发文声讨卖楼公摊面积存在的“猫腻”

 公摊有必要 关键要明晰

 近日,武汉多名业主就某楼盘开发商在公摊面积上玩猫腻而维权抗议。随后,新华社、新华每日电讯一同发表评论文章声讨,将公摊面积的讨论推上了风口浪尖。

 公摊怎么计算 买家基本上都是“蒙查查”

 何为公摊面积?简单解释就是由整栋楼的产权人共同所有的公用部分建筑面积,主要包括电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道等公用区域,以及各种为整栋服务公共用房和管理用房的建筑面积。简单来讲,公摊面积=建筑面积-套内面积。

 公摊面积到底是多少才合理?根据目前房地产市场上的惯例,普通多层住宅楼,在没有地下设备用房、没有底层商铺、底层架空的情况下,公摊系数在10%~15%之间;带电梯的小高层住宅,公摊系数在17%~20%之间;高层住宅相对更高一些,约20%~25%。

 专业人士指出,尽管市民对于公摊面积有诸多质疑,但公摊面积却是一种客观的存在。如今,随着住宅产品舒适度的不断提高,加上建筑物不断向高处要空间,因此公摊的面积往往会更多。通常而言,超高层的建筑公摊面积要比高层提高一截。

 对于公摊面积究竟是怎么计算的,到底该摊多少,专业建筑设计师就强调,消费者必须要有理性的认识,因为它是必须存在的,并不是越少越好,要减少公摊面积,就必须通过减少电梯数量,缩小走廊、过道、管道井、楼梯间面积等方法,这无疑将影响居住的舒适度,甚至有可能带来安全隐患。不过,引发市民诟病的是,究竟商品住宅中哪些项目是属于公摊在内需要买家买单,买家却并不知情,卖家也没有详细的数据分摊说明,买房时销售员的一句“实用率xx”,买家就被打发了。

 按段子手的说法就是:每一个小区的所有房子的公摊面积加起来,一定会超过这个小区的实际公摊面积,完美诠释了什么叫1+1>2。

 据了解,有些善于玩公摊猫腻的小区,会把独立使用的地下室、车棚、车库、为多栋服务的警卫室,管理用房,作为人防工程的地下室通通都计入公摊面积中(国家法律明文规定这些不算公摊)。可以说,公摊面积究竟是多少?买家基本都是“蒙查查”,通常只能靠开发商的良心报数了。

 按套内面积卖楼?顺德已改成“双轨制”

 也正因为是公摊面积存在含糊地带,因此,早有一些区域卖房就已采用了以套内面积计算房价的销售方式。据了解,在省内,顺德早在2000年4月就出台政策规定,凡是新批准预售和确权的商品房,均实行按套(单元)内建筑面积计算房价,其公用建筑面积的建设费用可计入销售单价内。每个单元应分摊的公建面积不予计算和记载。

 不过,如今顺德卖楼却是建筑面积、套内面积计价“双轨并行”的方式。据顺德某楼盘的销售人员透露,卖楼采用“双轨并行”是源于2014年,顺德出台政策规定:缴纳房屋契税标准从套内计价变成建筑面积计价。因此,自此以后,开发商的卖楼方式就开始采用“双轨制”,就是买卖合同在“商品房的价格”这一条款上不仅仅只有按套内面积计算的单价,还增加了以建筑面积计算的销售单价。

 记者了解到,在国内,按套内面积卖楼执行得最彻底的是重庆。早在2002年,重庆市人大常委会以地方法规的形式明确要求:商品房现售和预售,以套内建筑面积作为计价依据。不按这一计价依据销售的开发商,将被行政主管部门重罚,后在2011年又进行了修订完善。

 业界人士表示,重庆的这一卖楼模式其实更接近国际惯例,因为欧美都是按套内面积来计算房价,与广州相邻的香港近几年同样也都采用了套内面积计价。

 公摊面积究竟怎么分摊需要透明化

 记者认为,无论是按建筑面积还是按套内面积卖房,只要是公摊部分能让消费者看得明明白白,其实采用哪种方式计价都可以。今年7月,浙江省已出台新规,率先统一了建筑面积计算标准,其中就包括公摊面积的测算,这无疑就是制度走向完善的重要一步。

 据了解,浙江新规规定:为鼓励建设阳台,规定住宅套内的阳台不论封闭与否,均按其围护结构或围护设施的外围水平投影面积的1/2计算建筑面积。同时,为防止开发企业以阳台名义“偷”面积,该新规还规定在按1/2计算后,单套住宅阳台占该套住宅套内建筑面积(不含阳台)比值超过7%的,超过部分按全面积计算。

 同时,为鼓励开发企业设计建设设备平台,保障住宅今后设备升级空间,该新规规定:套内建筑面积(不含阳台)70平方米以下的住宅套型、室外设备平台小于3平方米的,或70平方米及以上的、设备平台小于5平方米的,不计入建筑面积。超规定部分,按全面积计算。同时,为鼓励开发企业做好建筑节能工作,还规定建筑保温层不计入建筑面积。

 所以说,只要设定好分摊“规则”,让消费者把分摊的面积弄清楚了,那即使你按建筑面积计价,消费者也会爽快掏腰包的,怕就怕这腰包掏得不明不白而已。

 西安交通大学房地产研究所所长杨东朗日前就表示,对公摊面积的计算和管理,其实是很简单的问题,在政策和技术上都能做到,但问题就在于交易的信息是否透明,开发商是否愿意公开具体的公摊内容、是否有虚报公摊面积的嫌疑。他建议取消公摊,按照实际使用面积来计算房价,这样购房者能更清楚明白。

 目前,广州实行的是按建筑面积卖房,不过,销售合同中也同时要求标明套内建筑面积的“双轨制”,产权证上也分别列明套内建筑面积、共有分摊面积、单元总建筑面积,以方便换算。

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
全国土地市场出 ...
不动产登记平台 ...
商业地产迎来重 ...
首届百色城市发 ...
2018省级两会: ...
楼市“金九银十 ...
调控以“限”为 ...
百色各大知名企 ...
 
 
 
 推荐图片
壮族嘹歌走向世界! ...
 推荐新闻
· 全国土地市场出现“微降温”
· 国管公积金非首次购租房提取将不用跑 网上实...
· 不动产登记平台已全国联网 广西年底可实现共...
· 5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60%
· 楼市调控以“稳”为主 亟待建立长效机制
· 住建部连发两文聚焦住房公积金个人提取
· 商业地产迎来重要行业"拐点" 从"重开发"到" ...
· 全国首套房平均利率升至5.51%
· 3月以来楼市现四大变化 想买房的人注意了
· 首届百色城市发展高峰论坛隆重启幕
· 广西着力整治楼盘抵制公积金贷款行为
· 广西推进住房供给侧改革 将开展住房租赁市场...
· 多地调控收紧 新年房地产平稳开局
· 中国农村宅基地“三权分置”改革将带来哪些 ...
· 专家称今年是住房制度重大改革年
· 2018省级两会:多省聚焦楼市调控 租购并举成...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

曾家河坝 苏尼特左旗 杉木乡 化工学院 中山公园地铁站
牛街镇 堡子 糖坊巷 胡家园街前进里栋 雅桥乡
早点加盟项目 早餐粥车 早点加盟连锁店 早餐肠粉加盟 河北早餐加盟
必胜客加盟费及加盟条件 早餐粥车加盟 早餐面馆加盟 天津早点加盟有哪些 湖北早餐加盟
早点夜宵加盟 早餐 加盟 加盟早点 早餐加盟排行榜 早餐肠粉加盟
早餐连锁 加盟 早点加盟店10大品牌 加盟放心早点 健康早点加盟 养生早餐加盟