https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

http://ps6zdp.ningyujun.com

http://fsuemo.fideliles.com

http://hkiqom.xturbate.com

http://dwnnvd.nikandgo.com

http://nqoyc5.czyinjian.com

http://0gn65e.aoyanadel.com

http://nv5ian.trhsrsrth.com

http://twd0xv.fygame.net

http://x5f1zs.fsl-wa.com

http://tw4bok.cdm-fs.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 地方频道 > 正文

肇庆市女企业家协会成立20周年 会员近400人

http://www-gd-chinanews-com.tadape.com    2018-10-24 23:53     来源:中新网广东

会议现场


会议现场


表彰

  中新网广东新闻9月28日电 (索有为 黄宏业)“致敬,企业家精神”——肇庆市女企业家协会成立20周年表彰暨项目签约会议,9月26日晚在肇庆举行。广东省女企业家协会会长翟美卿以及广深等10个市的女企会长到会祝贺。

  肇庆市委书记赖泽华对肇庆市女企业家协会成立20周年作出批示,希望广大女企业家积极发挥“妇女半边天”作用,争当“干在实处、走在前列、勇立潮头”的“三八红旗手”,做大做强做优实业,主动投身于肇庆市建设粤港澳大湾区面向大西南枢纽门户城市的生动实践。各级党委政府要积极构建“亲”“清”新型政商关系,持续推动“暖企行动”实现常态化制度化,一如既往地支持女企业家协会发展和关心帮助女企业家成长。

  20年来,肇庆市女企业家协会会员从22人发展到近400人,行业跨界一、二、三产,并先后成立了端州区、高要区、四会市、鼎湖区、广宁县、怀集县、封开县、德庆县女企分会。会员们勇于担当、敢于创新,形成了良好的社会示范效应,在推动行业进步、参与社会建设、扶贫济困等方面作出积极贡献。该协会围绕着企业家精神的两个核心内涵——“担当意识”和“创新能力”,帮助会员自我培育企业家精神、自觉践行企业家精神上不懈努力。

  会上还颁发了“最佳协会奉献奖”、“最佳协会工作者奖”、“最具担当意识会员企业”、“最具创新能力会员企业奖”、“杰出女企业家”、“十大最具影响力人物”,并对在协会成立20年来,先后获得国家级表彰奖励的18名女企业家、获省表彰奖励的32名女企业家进行了表彰。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
拉胡 勐海镇 车道 石狮市永宁派出所 逢简锹龙厂
尉犁县 黑竹镇 新陂镇 江家庄 银坑镇
早餐类加盟 早餐加盟哪个好 早点加盟商 粗粮早餐加盟 河北早餐加盟
书店加盟 加盟早点 早餐豆腐脑加盟 早点来早餐加盟 特色早点加盟店排行榜
连锁店加盟 山东早餐加盟 移动早餐加盟 品牌早餐加盟 移动早餐加盟
早点小吃加盟店 早餐包子店加盟 清真早点加盟 加盟早点车 全福早餐加盟