https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

http://5cey9v.nrg-fx.com

http://erj65x.adi-xz.com.cn

http://ko0g0z.songtancun.com

http://dwtt6w.jpjyoa.com

http://k5nd65.yuquanled.com

http://48adqx.majalive.com

http://esz095.mirgene.com

http://cpr1by.juscap.com

http://qdbanv.desunda.com

http://15o5zl.yybsd.com

新华网 正文
山西吕梁“王四四”涉黑案23名主要犯罪嫌疑人被批捕
2018-10-19 11:23:18 来源: 新华网
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  新华社太原9月28日电(记者孙亮全、胡靖国)山西吕梁市公安局对外公布,“王四四”黑社会性质组织犯罪集团案件侦破工作取得重大进展,23名涉案主要犯罪嫌疑人被批捕,23名涉案犯罪嫌疑人被刑拘。

  吕梁警方介绍,检察机关近日以涉嫌敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、强迫交易、诈骗、伪造国家机关证件罪等多项罪名对陈文海、薛建平、马文平、杜炯平、杜钰等23名涉案主要犯罪嫌疑人批准逮捕。吴大平、梁志臻、吴院斌等23名涉案犯罪嫌疑人依法被刑事拘留。

  别名“王四四”的王世君为该黑社会性质组织犯罪集团首犯。8月27日,公安部曾发出A级通缉令对王世君实施追捕,国际刑警组织日前发布了对其的红色通报,全球追缉该犯罪嫌疑人。

  涉案的一批人员也被刑事拘留,包括吕梁市离石区西属巴街道上安村党支部副书记孙世林、离石区人民检察院法警队副队长陈琪汶等多名人员。

+1
【纠错】 责任编辑: 成岚
新闻评论
加载更多
最美星空看阿里
最美星空看阿里
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线

?
010020020120000000000000011199511299626881
前下邢各庄 藤牌营 黄宜坎 永新乡 牛广圪旦
陈咀镇 山西省霍州市白龙镇后湾村 东智北 台江区 赣州市
安徽早餐加盟 早餐店 加盟 来加盟 早餐加盟开店 港式早餐加盟
天津早点加盟有哪些 健康早餐加盟 五芳斋早点怎样加盟 加盟早点店 四川特色早点加盟
五芳斋早餐加盟 早点加盟排行榜 清美早餐加盟 北京早餐车加盟 安徽早点加盟
安徽早点加盟 早餐 加盟 早点加盟品牌 江苏早餐加盟 特色早点加盟店