https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

http://gey5qs.royalmary.net

http://gxk7vz.yunshujiuye.com

http://vhihch.gerocris.com

http://vvyi9z.pbmoda.com

http://pxt9pt.joytamil.com

http://y0laaf.lotustlv.com

http://f0c9ls.daleselves.com

http://051oab.toteach.cn

http://egyxfa.fmzddz.com

http://tsfjrv.segohost.com

首页 > 新闻中心 > 国内 > 正文

市委常委会召开会议:学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神

超变合击 对中国来说,改革的范围和他们相互的改革关系,我们要确保达到最高效率,这方面问题是非常复杂的,我觉得会引起很多争议。

重庆日报讯 (记者 杨帆 张珺)8月27日,市委常委会召开会议,传达学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神,学习贯彻总书记致2018中国国际智能产业博览会的贺信、韩正同志在智博会开幕式上的致辞,学习贯彻总书记在中央全面依法治国委员会第一次会议上的重要讲话精神。

市委书记陈敏尔主持会议并讲话。市委常委出席会议。市人大常委会、市政协党组主要负责同志,在全国政协任职的副部级以上党员领导,市人大常委会、市政府、市政协、市高法院、重庆警备区、重庆大学负责同志列席会议。

会议指出,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表的重要讲话,站在新时代党和国家事业发展全局的高度,深刻总结了党的十八大以来党的宣传思想工作的历史性成就和历史性变革,深刻阐述了新形势下党的宣传思想工作的历史方位和使命任务,深刻回答了一系列方向性、根本性、全局性、战略性重大问题,是指导新形势下党的宣传思想工作的纲领性文献。全市各级各部门要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,把思想和行动统一到总书记重要讲话精神上来,把智慧和力量凝聚到中央重要部署安排上来,全力以赴抓好各项任务落实,为推动改革发展稳定各项事业提供坚强思想保证和强大精神力量。

会议强调,要深刻领会和把握宣传思想工作的新思想新观点新论断,全面理解“九个坚持”的深刻内涵,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,确保我市宣传思想工作沿着总书记指引的正确方向前进。要深刻领会和把握党的十八大以来宣传思想工作的重大成果,进一步坚定做好宣传思想工作的信心和决心。要深刻领会和把握新形势下宣传思想工作的使命任务,把统一思想、凝聚力量作为宣传思想工作的中心环节,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。要深刻领会和把握新形势下宣传思想工作的重点部署,着力加强意识形态工作,培育时代新人,推动文化改革发展,加大对外宣传力度。要深刻领会和把握加强党对宣传思想工作的全面领导,以政治建设为统领,落实市委“三个确保”政治承诺,坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒,加强作风和能力建设,不断增强宣传思想干部脚力、眼力、脑力、笔力,打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

会议指出,习近平总书记向首届智博会发来的贺信,深刻阐明新一轮科技革命和产业变革发展趋势,对促进数字经济和实体经济融合发展,加快推动数字产业化、产业数字化,积极参与数字经济国际合作提出了明确要求,为我们做好工作指明了方向、提供了遵循。韩正同志的致辞,阐述了全面提升经济社会智能化水平的具体路径,具有很强的指导性。全市各级各部门要深入学习贯彻总书记贺信精神,认真落实韩正同志致辞要求,坚定不移把大数据智能化创新作为战略选择,增强责任感使命感,抢抓机遇、发挥优势,奋力实现总书记对重庆提出的“两地”“两高”美好愿景。要紧紧围绕“为经济赋能、为生活添彩”推动大数据智能化创新发展,制定具体工作方案,注重项目化落实,突出抓好智能制造和智慧城市建设,促进产业转型升级,让广大群众共建共享智慧生活。要认真总结首届智博会情况,持续扩大智博会影响力和美誉度,不断提升智博会国际化水平。

会议强调,要认真学习贯彻习近平总书记在中央全面依法治国委员会第一次会议上的重要讲话精神,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。要提高政治站位,加强党的领导,强化思想引领,提高党领导法治建设能力和水平。要抓好任务落地,全面贯彻实施宪法,推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,推动全面依法治市取得实效。要压实地方责任,把法治建设摆在突出位置,抓住关键少数,加强队伍建设,确保党中央决策部署落到实处。

市有关部门负责同志列席会议。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:范建峰

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

赤竹陂 石狮村 八角岭垦殖场 河沥街道 青口镇
兴善寺西街 大阪 康安社区 石羊哨乡 詹雪亭
加盟特色早点 早点豆浆加盟 杨国福麻辣烫加盟 早点加盟网 早餐行业加盟
爱心早餐加盟 来加盟 早餐加盟品牌 加盟早点车 四川早点加盟
早点加盟连锁店 河北早餐加盟 早餐餐饮加盟 口口香早点加盟 早餐粥车加盟
众望早餐加盟 安徽早点加盟 北方早餐加盟 特色早餐 书店加盟