https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

http://ye7znq.ryujry.com

http://xybzyv.xiangyuncn.com

http://du3lsx.gbvh.com.cn

http://kydbkn.spreshape.com

http://vmhkjw.7dips.com

http://kz3dcx.urfatl.com

http://vthahn.mpgdzs.com

http://8352sy.scro11.com

http://w3idup.ycjtzn.com

http://pvbuat.zjgdmd.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网原创文学—正文
扶贫路上| “回家的路”淅淅沥沥
来源:百色新闻网 作者:廖和峰 韦森夫 发布时间:2018-10-22 10:59:15

?

“回家的路”淅淅沥沥。

??? ?□廖和峰?韦森夫

????“愿苍生俱温饱,不辞辛苦入山林。”脱贫攻坚进入关键一年,也是最艰难的一年。2018年的基础工作关系到2020年全面脱贫攻坚工作的成果。风里来雨里去,是驻村工作队员生活的一种常态。

????时间都去哪儿了?没有陪小朋友去逛超市,没有陪小朋友去广场玩,没有陪家人逛逛。新的一周又要开始了,来城里生活只是来开会才有的奢侈。城市的繁华岂能挽回我们匆忙的脚步?回到寂静的农村开展扶贫工作才是王道。实现贫困人口如期脱贫,是我们党向全国人民做出的郑重承诺。实现这一承诺,需要付出更大的努力。

????周一对每位驻村工作队员来说是最忙碌的一天,因为早上要在城里处理一些村里资料,弄好资料的事情又要赶着时间去到驻村的地点开展扶贫工作。我们的驻村地距城里八十多公里,开车最少也要三个小时,一路江山美景,我们也无福消受。周一准时到村里与老百姓一起讨论本周要开展的工作,这已成为一种习惯。如果见不到驻村工作队员影子,村民们会担心。为了不让老百姓们为我们担心,任凭狂风暴雨,雷鸣闪电,我们都勇往直前,奔波在扶贫的路上。

????今天的天气坏透了,我们一路开车风雨同行,车轮不停的在环山前行,山坡上不断有落石掉在路上,三岔路口还有泥石流相伴,我们车子如雨中舟飘摇。突然,车子停下来了,原来我们的车开到泥石流深处,我们试图加大油门往后退,越是加大油门车子在原地打转越快水飘得越高,前进不得后退不了。看着危险来临,我们却满脸愁促。我们随行的有驻村书记、驻村工作队员,看到这样的场景大家都着急了。这暴雨丝毫没有停下来的意思,泥石流也顺水往下激流,不一会儿功夫泥石流就把驾驶员的车门堵住了,再不及时处理车子有可能被泥石流冲下山沟,大家急中生智只能拿脚当铁铲,手当钉耙把泥石流向下排。危难时,附近的村民光着身子拿自家的铁铲过来帮忙。天不绝好人之路,迎面来了一辆大卡车,卡车司机看到情景不妙,马上从自己车上拿来绳子,把绳子系好后让车在前面拉,人在后面推,经过大家的共同努力,我们的车子开到了安全的地方。村民的纯朴感染了在困难中的我们,风雨同舟,砥砺前行。你推我扶,困难再大也能解决。由此想到:扶贫之路,我们携手共建,拦路虎也会被打跑。看着远处迷蒙的大山,我豪情万丈。

????扶贫道路虽艰难困苦,但只要我们大家共同努力拿出亮剑的精神去克服困难,让扶贫开发的阳光雨露洒满人间,让我们无悔的青春尽情燃烧。我们坚信,脱贫攻坚的目标终将实现!

(网络编辑:权佳乐)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端

上一篇:消灭麻风病魔

评论
相关新闻
图片新闻
浩坤湖畔那抹红
山歌落实十九大 ...
寻找右江红色革 ...
走进德保,脐橙飘香
天上的瑶寨,山 ...
夏恋十里莲塘
读《武汉送考家 ...
又见荔枝红
 
 
 
  推荐图片
茶乡凌云搭上“高铁 ...
  推荐新闻
· 浩坤湖畔那抹红
· 山歌落实十九大 赞美科教文化三下乡
· 山里人过年
· 浪平豆豆米
· 冬天里的希望
· 春运记忆
· 七律诗五首
· 茶乡凌云 放歌十九大
· 启 航
· 石头也会开花
· 秋探未名湖
· 美丽的石头会唱歌
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

隆中街道 金发广场 钟灵乡 麦岭西村 巴兰河街
曲尺胡同 滨河路幼儿园 浦北县 白雨 南圪旦
全国招商加盟 灯饰加盟 清美早餐加盟 我想加盟早点 早餐店加盟
早餐馅饼加盟 早餐加盟品牌 早点加盟多少钱 亿家乐早餐加盟 早点小吃加盟网
加盟 早点 早餐类加盟 早餐 河南早餐加盟 全福早餐加盟
早点连锁加盟店 全球加盟网 春光早点工程加盟 早餐面馆加盟 安徽早点加盟