https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

http://xfxanp.flygm77.com

http://o8xvyf.swnuky.cn

http://0wesvd.aoyanadel.com

http://mgi5tv.kmjt01.com

http://0cepsv.appsti.com

http://sw5rvs.trhsrsrth.com

http://zrp1mf.sdkzz.com

http://po5g1p.mpgdzs.com

http://n0ge0d.npa911.com

http://6accfh.cnjinmiao.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  政务 图片 县区 理论 专题 校园 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网新闻中心—正文
《那坡情缘》编撰发行座谈会在百色农校举行
来源:百色新闻网 作者:莫强安 发布时间:2018-10-22 18:06:57

????百色新闻网百色6月11日讯(通讯员?莫强安) 《“那坡精神”诞生记》《那坡扶贫攻坚记》《总想为你唱支歌》……一篇篇激情豪迈、脍炙人口的文章,犹如激流震撼心灵,不禁让人想起那段激情燃烧的岁月。6月9日,由中国文联出版社出版的《那坡情缘》编撰发行座谈会在广西百色农业学校举行,来自曾在那坡县工作过的自治区、市、县部分老领导、专家学者齐聚一堂,共同回顾那坡县发展历程,展望新时代那坡发展新局面。

????据了解,《那坡情缘》一书,题材广泛,史料丰富,文笔朴实,共有54篇文章,59首诗词,43幅照片,字数21万余字。编委会主任崔隆南表示,该书从征集、编撰到成书得到了那坡县委、县人民政府的大力支持,也得到自治区政协副主席黄日波同志等各级领导、老前辈以及不同层次的专家学者的关心指导,他们作为那坡发展的亲历者、见证者、建设者,从不同视角讲述和回顾了那坡的发展与变化、奋斗与辉煌。

????在首发仪式贺词中,该书主编、自治区党委政法委秘书处一处处长钟峰同志认为,这是那坡县各族人民政治生活和文化生活中的大事、喜事,是那坡县各族人民共同创造的宝贵的精神财富,希望那坡县各族人民在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在县委、县人民政府正确领导下,大力弘扬创新精神和实干精神,齐心协力,迎艰克难,奋发有为,不断为那坡县经济发展、社会进步增添新活力。

????据悉,此次座谈会由广西红谷集团主办,广西百色农业学校承办。

(网络编辑:韦彩坪)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
栏杆衣——隆林 ...
龙合乡举办一年 ...
西林民俗“送爱翁”
 
 
 
  推荐图片
右江端午龙舟赛今日 ...
  推荐新闻
· 马蚌人“打老庚”习俗
· 栏杆衣——隆林汉族别具匠心的妇女服饰
· 罗美烈:壮族纺织技艺传承人
· 龙合乡举办一年一度“花炮节”活动
· 传承创新,守护民族民间文化
· 那巴歌圩与岑大将军庙的故事
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

荔香街 沙依力克二队 鹅埠 唐央乡 华威西里
银川市 兰沃乡 浙江桐乡市崇福镇 木子乡 北沙口乡
早点加盟多少钱 湖北早餐加盟 汤包加盟 早餐类加盟 口口香早点加盟
早餐肠粉加盟 早餐加盟哪家好 学生早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 杨国福麻辣烫加盟费
早餐加盟排行榜 快餐早点加盟 油条早餐加盟 清真早餐加盟 天津早点小吃培训加盟
烤肉加盟 凡夫子早餐加盟 中式早点快餐加盟 早餐粥车 卖早点加盟