https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

http://7xhwt2.yiyuan566.com

http://xsawti.npa911.com

http://2gqjhr.zjntur.com

http://0nzrq2.shxfchotel.com

http://oh4hdq.shiyuwenhua.com

http://qs42ky.hhwan.net

http://fennlw.lotustlv.com

http://bxjwui.itmcall.com

http://sfyroa.zjgdmd.com

http://igtf7u.crc2102.com

2018-10-1914:36 新华网
传奇sf 关出狱后,进入湘鄂西根据地。

 新华网上海2月23日电(记者 邹伟 朱翃)  2月23日,上海。从春节到元宵节的喜庆气氛还未散去,这座国际大都市交出了“最严禁燃令”的“大考”成绩单——外环内实现烟花爆竹基本“零燃放”,外环外燃放明显减少,蓝天白云和整洁干净始终伴随着节庆中的上海。

 “这是这么多年来最安静、最清新的春节”“不放鞭炮,年味儿一点也没少”……上海市民们这样说。交口称赞的背后,是“最严禁燃令”掷地有声、令行禁止,也由此呈现科学立法、人性化执法的新探索,以及城市管理、社会治理的新思考。

 上海市委常委、政法委书记姜平说:“上海‘禁燃令’的成效是贯彻习近平总书记治国理政方略,加强社会治理的一个生动实践和成功范例,是特大 城市精细化管理能力的检验和提升。全市各个方面共同营造多元共治的环境,真正实现严格执法,人人遵法,使得烟花爆竹管控条例切实落实好,让执法者和志愿者 在管控工作中有成就感,人民群众有获得感。”

 禁燃禁放迎“大考” 打出执法“组合拳”

 经过深入讨论研究,不断凝聚共识和优化完善,2018-10-19,新修订的《上海市烟花爆竹管理条例》正式实施。

 跨年钟声敲过1分31秒,上海一男子因在外环内燃放烟花爆竹被民警发现,新规实施后的第一张罚单由此开出。

 “法律的生命力在于实施。‘禁燃令’能否落地,能否实现立法目的,要求我们必须以最为严格的标准进行执法,维护法律的尊严。”上海市副市长、公安局局长白少康说,“当然,平安志愿者的积极参与,广大市民的理解支持也是不可或缺。”

 一边是春节燃放烟花爆竹的传统习俗,一边是百姓对空气污染、火灾隐患以及爆竹垃圾的深深忧虑。“禁燃令”刚满月就遭遇春节“大考”,上海全市各有关部门以及五万余名公安、消防人员将如何应考?

 源头管控,是组合拳的第一招。《条例》出台后,为加强对烟花爆竹市场的管控,上海购买烟花爆竹施行实名登记。警方通过购买信息,跟踪到18 名购买了烟花爆竹、打算在外环以内区域燃放的市民,并及时进行劝阻。同时,上海控制了烟花爆竹销售许可证的发放,不再从外地新购烟花爆竹。这一举措使得上 海截至目前烟花爆竹销售总量不足8000箱,不到2015年总销量9万箱的十分之一。

 “一方面是燃放的人减少,销量在减少,今年又没有新品卖;另一方面我也是城市的一份子,也愿意过年有个安静、整洁的环境,因此我就放弃了销售许可。”烟花爆竹经营户孙老板坦言。

 第二招是巡查打击。上海成立41个多警种行动小组,开展专项行动,截至2月22日,共查处烟花爆竹违法犯罪案件1059起,抓获违法犯罪嫌 疑人274名,收缴非法烟花爆竹4.1万余箱。与此同时,上海5万警力全员上岗,与30万平安志愿者一同在街头社区巡查,警社联动,织就了严密的社会管控 网络。

 第三招是引入征信系统。“以往处罚非法燃放,主要是处以行政罚款,对一小部分人而言,行政罚款的威慑力并不足,他们宁愿受罚也要燃放。”上 海市公安局法制办主任范宏飞告诉记者,“为确保条例的有效实施,我们根据有关法律规定,依法将行政处罚结果纳入个人征信系统,建立起联合惩戒机制,增强市 民自觉守法的意识。”

 严格执法自然成效明显。在上海生活了22年的韩国人权宅哲对此感受颇深。“往年春节时,放烟花爆竹的人很多,声音很吵,也容易引发火灾或者 爆炸。”权宅哲说,“但是今年春节,我发现不一样了,一点也听不到爆竹声了,空气干净、地面整洁。我对上海这个政策非常支持,能一下子限制得这么彻底,体 现了上海优秀的执法能力和城市管理能力。”

 基层共治 市民自觉“从我做起”

 “春节之前,我们挺紧张的,要实现外环内600平方公里‘零燃放’相当难,一是习俗使然,二是燃放者没有时间、空间限定,涉及面广。”上海 市政府副秘书长陈靖告诉记者,“但是依靠上下联动、警民携手,我们实现基层共治的能量最大化,30万‘平安马甲’志愿者与民警在街头小区共同守护,让我们 有了底气和信心。”

 上海市委“创新社会治理、加强基层建设”课题及其政策举措,在这次禁燃工作中体现了强大的“正能量”:街道社区成为了落实“禁燃令”的主阵地,基层干部吹响了宣传动员的“集结号”。

 上海知音苑社区书记蒋群带领志愿者们开展“小手牵大手”活动,通过寒假学生们的倡议宣传活动,让更多大人实践禁燃禁放;天平街道王萍书记带 领志愿者们顶着除夕的寒风在社区值守;老西门街道方斜居委主任李芳带着儿子一起“社会实践”,将一份份告知书和一句句叮咛送进社区家庭……

 正是在民警、街道社区工作人员以及志愿者们的共同努力下,“禁燃禁放,从我做起”的氛围营造起来——喜结连理的新郎新娘在禁燃承诺书上签字,用自家的新婚喜添社区的平安福;社区民警和居委大妈们,一户户登门拜访,一家家促膝谈心,一次次征得承诺,实现基层全覆盖。

 执行“禁燃令”需要疏堵结合,居委会成为重要的疏通节点,法律落实由此更具人性化。许多原来的“燃放户”在全民动员的氛围中态度有了明显转 变。执行过程中,不少居委会设置了烟花爆竹回收点,采取“礼品换烟花爆竹”,或提供电子爆竹等形式,鼓励市民主动上交存放家中的烟花爆竹。春节假期7天, 全市180个回收点就接受市民主动上缴的烟花爆竹1500余箱。

 法治引领 从“禁燃令”走向更多共建共享

 记者在采访中发现,近年来愈发严重的空气污染、公共安全等问题,让广大上海市民认识到“从我做起”对环境保护的重要意义。同时,市民的法律意识在这几年显著提升,也在此次“禁燃令”的成功落地中发挥重要作用。

 市民张家坤告诉记者,虽然春节禁燃禁放在感情上还有点不舍,但是既然上海出台了法规,自己也和社区签订了承诺书,“那我就会遵守,既是遵纪守法,更是言而有信”。

 平安志愿者韩珊琴说,我们生活的这个城市越来越大,人口越来越多,会遇到各种各样 “成长的烦恼”。对此,应当通过立法规范、严格执法、多元共治,实现最终化解。每一位市民,既是法律的遵守者,又是法律的监督者,这应当成为特大城市社会治理的常态。

 一次成功的社会治理范例,给予立法者以信心,执法者以肯定,守法者以鼓励。上海市徐汇区天平街道党工委副书记高长生说,这次“禁燃令”树立了法律的权威,实现了民心的凝聚,凸显了基层的力量,而最终的目的,就是让生活在这座城市里的每一个人都成为受益者。

 姜平表示,有了这次“禁燃”经验,将来面对再大的困难,我们都有信心把事情做细做好,携手每一位生活在上海的市民共赢未来。”(完)

责任编辑:康亮

相关阅读

肖钢,你这样夸老婆不完美

面对公众提问与记者采访,你准备好了吗?大人物可万万不能信口开河,因为一失言就成千古恨。你瞧,大领导N年前的率尔之言(比如教训年轻人图样图森破一类),到今天还要被翻出来调侃呢!

你有意见也得执行我的意见

上对下的“意见”是权力,下对上的“意见”是无力。所谓权力,就是,你对我的意见有意见也得执行我的意见。所谓无力,就是,我对你的意见有意见也得执行你的意见。

美国女选民选票和生殖器无关

美国总统大选让我们看到,不管这个群体如何多样化,她们总体的力量在美国政治生活中日益增强,而女性问题是任何候选人都不能忽视的。

别让爱情绕过“农村剩男”

虽然暂时不能在大范围解决这样的问题,但是总是需要给这一群体希望。有希望,才有解决的可能。

 • 当下中国四种人正在迅速被边缘化
 • 民生周刊:你的学区房会不会白买了
 • 为什么那些移民反而更爱他们的祖国?
 • 朱大可:中国众神中最具影响力的神祇
 • 小肉文删成小清新《上瘾》为何下架
 • 海菱:“妈宝男”和母亲联手欺负老婆
 • 测评北海道:高端温泉酒店VS传统民宿
 • 0
  惠山 北峰 师大一部 沟头巷 西旸镇
  见子庄村 姚铸锅胡同 老龙溪村 中庙街道 勐满农场
  自助早餐加盟 早餐加盟什么好 我想加盟早点 清真早餐加盟 安徽早餐加盟
  春光早点工程加盟 北方早餐加盟 酸奶加盟 加盟早点店 杨国福麻辣烫加盟费
  早餐豆浆加盟 粗粮早餐加盟 早点来加盟店 早点加盟连锁 早餐加盟好项目
  品牌早餐店加盟 全福早餐加盟 早餐加盟项目 哪里有早点加盟 北京早点小吃加盟店