https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

http://rdbz1k.hblipin.com

http://1pmtf6.sicsworld.com

http://xatmzm.pbmoda.com

http://wolfxu.aksgk.com

http://y0kqxq.biandre.com

http://btlh1j.jxuypl.com

http://pnfnp5.lotustlv.com

http://yrosfx.gpbhatia.com

http://k5h18r.ichelpu.com

http://tb5lx1.mscnc.net

当前位置:经济频道首页 > 产经 > 正文

楼市乱象怎么破?先给“黑中介”刮骨疗毒!

2018-10-24 09:32:00    人民网  参与评论()人

近期,随着监管部门对房地产市场秩序的整治,房产中介,尤其是黑中介成为了楼市重点治理的对象,9月初开始,北京、上海等地,关于房产中介违规的信息就经常出现,违规中介名单上,多家知名机构榜上有名,有的被立案处理,有的被要求下架房源信息,为什么中介机构成为楼市治理的重点呢?楼市有乱象,都是中介惹的祸吗?24日晚,《央视财经评论》邀请到国家行政学院副教授胡颖廉以及央视财经评论员刘戈做客演播室,深入解析。

楼市乱象怎么破?先给“黑中介”刮骨疗毒!

整顿楼市乱象 为何拿“黑中介”开刀?

胡颖廉:“黑中介”严重扰乱租房市场秩序

楼市乱象怎么破?先给“黑中介”刮骨疗毒!

国家行政学院副教授 胡颖廉:黑中介不仅仅是在房地产的领域,还在很多别的领域,比如求职领域。它们有怎样的特征呢?共同的特征就是,整个市场结构是被扭曲的。扭曲包括两个方面:第一个方面,是市场的失灵,又叫做信息不对称。现在是大数据时代,数据要有共享、共联、共通。但实际上,我们的房源信息却没有大数据化,掌握在一部分人的手里面,而且很多信息在网络上是虚假的。第二个方面,我们的市场还有不健全的地方,如违规违法的操作行为。扭曲市场,使得房租的价格短期内提升了很多,这些其实都是目前中介需要规范的一些地方,而且对社会的伤害非常大。

刘戈:“黑中介”非一日之寒 痼疾难治

楼市乱象怎么破?先给“黑中介”刮骨疗毒!

央视财经评论员 刘戈:总体来讲,现在整体的中介市场比以前规范多了。但在租房市场中,不规范的地方和黑中介还是存在的。为什么现在还存在呢?应该说不是一日之寒,而是非常难治的痼疾。这个行业从开始发育的时候,就属于野蛮生长,它是一个门槛不太高的行业。大概是在90年代初,大城市有了租房市场,当时进入到市场里面的从业人员,应该说也是良莠不齐,各色人等。所以成长这么多年来,还是有一些不太规范的问题。

关键词:

相关报道:

   

  相关新闻

  牛头山 润德半岛 墩上镇 西红门十二村 金纬路金辰园
  左安东路 南汇区 北营房西里社区 沙坪梁 丹河街道
  上海早点 流动早餐加盟 范征早餐加盟 清真早餐加盟 陕西早点加盟
  上海早点 中式早点快餐加盟 早点加盟小吃 早点来早餐加盟 早餐肠粉加盟
  早点加盟培训 早餐店加盟 早点面条加盟 五芳斋早点怎样加盟 广式早点加盟
  湖北早餐加盟 安徽早点加盟 早点来加盟店 早点项目加盟 汤包加盟