https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

http://mpwcb2.itfigs.com

http://soegem.rwine1982.com

http://25ogdo.91qiumoji.cn

http://xqai7s.hankoimpex.com

http://2iw7qw.songtancun.com

http://xwjpm9.gbvh.com.cn

http://oofljp.ywetong.com

http://pnyfg9.toteach.cn

http://tpf092.jwanjin.com

http://40taxl.phlfux.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>唐山移动 正文

唐山移动健全通信防汛管理体系实现安全度汛

http://www.huanbohainews.com.cn.tadape.com 2018-10-19 14:41 来源: 环渤海新闻网
合击传奇网站 弘扬理论联系实际的优良学风,注重学以致用,创新方式方法,组织好学习讨论、辅导报告、交流座谈、知识竞答等活动,同时加强对学习情况的督促检查,不断把学习贯彻工作引向深入。

  2018年汛期,唐山地区经历了三次强台风天气的考验,唐山移动以高度的责任感、使命感,以全面严格的汛期通信保障体系,以最快的抢通速度,全力打赢防汛通信保障攻坚战,保障整个汛期唐山地区通信网络的安全畅通。

  为实现安全度汛,确保汛期唐山地区网络信号稳定,唐山移动高度重视防汛工作,以预防维护为先导,落实各单位责任,建立健全通信防汛管理体系,坚持“三个先行”、“三个加强”,实现平稳渡汛。

  “三个先行”,防汛意识先行、预案准备先行、防汛物资先行。一是防汛意识先行。汛期时刻保持高度戒备,杜绝麻痹思想。通过各类社会渠道及省公司微信群随时掌握雨情,确保隐患问题及时发现、随时报告、随时处理;对于汛期重点区域加强人员培训,通过通信保障应急预案全面宣贯,进一步强化人员防汛意识。二是预案准备先行。与铁塔公司成立联合防汛抗旱小组,各县公司同时成立相应组织机构确保工作落地。组织传输、动力防汛应急演练,增派日常巡检,排查隐患问题,及时整改完善,堵塞防汛疏漏;进一步完善汛期应急通信保障预案,重点针对基站、室分等通信设施强化预防措施。三是防汛物资先行。提前在各县区维护驻点存放应急物资,并实时登记更新物资领用、使用情况,保证应急所需。

  “三个加强”,加强汛期值守、加强故障处率、加强复盘整改。一是加强防汛值守,利用动态巡检平台打点功能,落实代维巡检和隐患处理情况,确保工作落实,市县主管领导、维护人员24小时待命,确保与一线的信息畅通。二是加强故障处理效率,维护主管下县指导抢修,确保应急措施有效,客户业务快速抢通。三是加强复盘整改,分析故障抢修过程中可改进的举措,明确责任,为后续抢修提供支持。

  经过周密的安排部署,唐山地区网络经受住了3个多月来汛期的严峻考验,多次台风袭击未对唐山网络造成大范围影响。唐山移动全体网络维护人员的努力付出,为汛期唐山地区通信网络撑起了一片晴空。

  (刘畅)

.
相关新闻:
唐山市自来水公司确保市民汛期用水安全   18-08-01
唐山市公交总公司确保市民汛期顺畅安全出行   18-07-27
唐山市领导检查环保防汛安全工作   18-07-26
唐山:滦县多措并举打好城区防汛攻坚战   18-07-18
唐山市排水公司启动顶级防汛应急预案   18-07-14
图片
 
综合新闻>>
·唐山市直部门“十项重点工作”8月份排名
·唐山各县(市、区)“十项重点工作”8月份排名
·唐山举办无线电管理宣传月活动
·唐山优化营商办对打造“四最”、优化营商环境再部署
·学习贯彻团的十八大精神 唐山团市委举办青年读书班
·唐山市政法委组织开展党性教育活动
·唐山市旅游局联合消防支队开展酒店消防安全检查(图)
·中车唐山公司与德国LKT公司签署深化合作协议
·唐山市车管所:部分车驾管业务在家就能办
·唐山市城管局专项整治启新立交桥自发市场
社会>>
·出于报复顺手拿走快件 女子被拘7天罚五百
·老字号谦祥益北墙修缮不统一抹灰
·65岁老人高速公路上遇见两车追尾 下车示意被撞身亡
·幼儿园50多名孩子长期流鼻血 园方拒绝做甲醛检测
·微信买私房月饼 吃出肠胃炎后被拉黑
·什刹海西海湿地公园本月底开放
·超强台风“山竹”来袭
·广东和海南高铁因强台风“山竹”将全部停运
·350件古希腊“海底遗珍”亮相故宫
·“扶人被讹”小伙起诉被扶者案和解
 
热点新闻
·唐山凝碧瓷艺术馆坚持“三美一体”创作现代陶瓷(图)
·丁绣峰就唐山市中心区旅游目的地建设工作进行调研
·唐山欢送2018年度首批入伍新兵(组图)
·群英荟萃竞陶博(组图)
·唐山:路南全面启动退役士兵接收工作(图)
·第十一届中国评剧艺术节圆满落幕(图)
·第二届中国(北京)休闲大会9月21日平谷启幕
·唐山市人大启动农产品质量安全法执法检查和专题询问
·唐山召开陶瓷产业转型升级动员会
·唐山召开安全生产工作电视电话会议
 
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
伊和古特拉村 子阳村委会 秋林铺村 东五楼村委会 王各庄村
胡北旺村委会 新园里 金寺 云东村 龙港区
杨国福麻辣烫加盟费 品牌早餐加盟 早餐 早点加盟品牌 便民早点加盟
早点加盟多少钱 烤肉加盟 加盟早点车 早餐粥店加盟 早点项目加盟
山东早餐加盟 早餐粥车加盟 包子早餐加盟 豆浆早餐加盟 北京早餐加盟
早餐餐饮加盟 早餐加盟网 早餐工程加盟 早餐的加盟 加盟早点