https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

http://iaxuck.91qiumoji.cn

http://b5n4l0.swnuky.cn

http://zbonpc.china-laiyi.com

http://cu1tbu.rqhbtx.com

http://kspv1y.gasmholic.com

http://w5zk0d.fygame.net

http://trnksp.99hqjy.com

http://voqtry.lotustlv.com

http://u6gdqt.drbcroy.com

http://wuwvyv.7dips.com

>>您当前的位置:首页 -> 时政 -> 专栏 -> 地评线
做新时代新担当新作为的纪检监察干部
2018-10-24 07:36:22   来源:宁夏日报

 中共中央办公厅印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》(以下简称《意见》),为干事创业者吹响了奋进号角。新时代的纪检监察干部,就必须勇于担当新使命、努力展现新作为,创造属于新时代的光辉业绩。

 要强化想担当的意识

 功崇惟志,业广惟勤。新时代的党员干部,都应该庆幸能够立身于进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的新时代最伟大的实践中。都应该树立远大的志向,强化担当的意识,时刻提醒和鞭策自己践行“对党忠诚,积极工作,为共产主义奋斗终身”的誓言。

 要强化组织观念,摆正个人与组织、集体的关系,时刻不忘记自己是组织的人,只有努力为组织干事创业才能实现自己的人生价值。坚决克服那种个人利益至上,患得患失,意志消沉,不想干、不愿干,得过且过,因循守旧、守摊保本,当“撞钟和尚”的错误观念和做法。牢固树立想担当的意识,时刻保持蓬勃的朝气和昂扬的锐气,敢于负责、勇于担当、善于作为,想着干、找着干,脑子里想着工作,本子上记着工作,行动中落实工作。

 要提升能担当的本领

 学者非必为仕,而仕者必为学。党员干部仅仅有了想担当的意识还远远不够,要落实到行动上,就必须有足够的能担当的本领。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想,作出了新时代中国特色社会主义发展的战略部署,蕴含诸多新思想、新发展和新实践。

 作为纪检监察干部,面对夺取反腐败斗争压倒性胜利的新任务,面对全面从严治党向纵深发展的新要求,面对国家监察体制改革的新形势,必须要有本领恐慌的意识,时常想想完成新任务、担当新使命的本领准备好了没有,能力素质是否能够适应能担当的要求。仅靠“旧瓶装新酒”、任凭老经验处理新问题难以行得通,没有精益求精的意识,工作中总是差不多、估计、大概之类的做法,就难以高质量地担当尽责。

 本领无捷径,唯有勤学习。要努力做能担当的纪检监察干部,做纪检监察业务的行家里手,就必须向书本学习,认真学习党纪党规和有关法律法规以及各级的相关文件规定要求,熟知重要条款,向“一口清”方向努力,绝不能以其昏昏、使人昭昭,模棱两可、大而化之。必须向实践学习,重点学习一些共性的案例和疑难复杂案件的办案方法,适时总结办文、办会、办案的好做法和成功经验,认真加以推广和运用。必须树立问题导向,善于用“放大镜”去查找工作中的不足,切实提升工作的质量和效率。必须注重改革创新,努力掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野,全面提升纪检监察业务能力水平。

 要创造善担当的实绩

 “社会主义是干出来的”“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者,而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者”“讲实话、干实事最能检验和锤炼党性”。习近平总书记多次反复强调“苦干”“实干”,言之谆谆,掷地有声。《意见》明确提出“五个过硬”的要求,“五个坚持”的重实干重实绩用人导向,建立健全容错纠错机制,切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲等等,这一系列重要举措,无疑为干事创业者提供了坚强的后盾,必将让担当作为的活力充分涌动。

 是不是真担当,敢不敢真担当,实绩说了算。做有担当的纪检监察干部,就必须要满怀干事创业的激情,绝不能做语言的巨人、行动的矮子,要立说立行,扑下身子,脚踏实地地干事创业,用实际行动展现担当。必须要做到忠诚干净,个人干净是领导干部立身之本,要敬畏人民、敬畏法纪、敬畏组织、敬畏权力,始终坚守个人干净的底线,守住自己的政治生命线。必须要做到履职尽责,把充分履行岗位职责作为担当的重要标准,树立“工作不能在我手中延误、差错不能在我手中发生、形象不能在我这里受损”的理念,努力把每一件工作打造成精品和“免检产品”,努力做出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩。

 (自治区直属机关纪工委,执笔:张小平)

【编辑】:杨丽
【责任编辑】:李涛
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812 合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
大坪脑 麦盖提县 前坑 白城路 培心路
保税区国贸路好 南刘集乡 阿其图乌拉苏木 芒栋坑 竹元村村
天津早点加盟 知名早餐加盟 早餐餐饮加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐餐饮加盟
早点夜宵加盟 早餐系列 自助早餐加盟 品牌早餐店加盟 早餐加盟项目
放心早点加盟 小投资加盟店 早餐加盟哪家好 早点连锁加盟 安徽早餐加盟
早点加盟好项目 早餐 早餐培训加盟 北京早点加盟 豆浆早餐加盟