https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/eytryt/

http://rucvn0.devdesco.com

http://bu655y.yj628.com

http://lsqa1i.yybsd.com

http://ckn1df.149shop.com

http://osuq5t.7dips.com

http://wjmx5a.guitrao.com

http://jrzmu2.cliczic.com

http://xao6s5.mpgdzs.com

http://sam0ck.devdesco.com

http://tgoort.ichelpu.com

新华网 正文
推进网络文学环境健康清朗
2018-10-22 08:57:26 来源: 光明日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 ? 全国“扫黄打非”办公室、国家新闻出版署今年5月联合部署各地开展为期三个月的网络文学专项整治行动,目前取得阶段成效。各地积极组织对辖区涉及开展网络文学业务的网站、移动客户端、微信公众号等平台,进行全面排查和多轮次检查,重点整治网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。据不完全统计,6-8月底,各地共查办网络出版行政和刑事案件120多起,责令整改网络文学经营单位230余家,封堵关闭网站及账号4000余个,查删屏蔽各类有害信息14.7万余条。

  专项整治中,各地充分发挥查办案件的主导作用,对网络监测、市场检查、群众举报等获取的重点线索深入核查,努力形成案件,提升打击效果,形成工作震慑。北京、上海、重庆、浙江、江苏、湖北、广东等网络资源发达的地区查办了一批行政处罚案件。多地保持高压态势,加大对网络文学犯罪案件的刑事打击力度,安徽、山东、湖南、广西、福建等地查办了多起刑事案件。

  在清理整治网络文学作品导向不正确及内容低俗方面,各地组织网络文学企业自查自纠,重点清理下架恶搞红色经典、抹黑革命英雄、解构歪曲历史以及低俗、庸俗、媚俗作品和内容。如江苏组织“逐浪网”加强审核自查,删除涉嫌违规作品3.6万部,“潇湘书院”网下架违规作品,屏蔽2011年前未经人工审核的驻站作品8万多部。

  在严厉打击淫秽色情信息方面,各地全力开展核查,积极查办案件。山东青岛查获52小说网传播淫秽网络文学作品案。经查,该网站传播淫秽网络小说1744部,网站开办者董某某被依法刑事拘留。

  在打击网络文学侵权盗版行为方面,安徽成功侦破一起特大网络侵犯著作权案。安徽合肥高新公安分局查办“许某等人网络侵犯著作权案”,抓获犯罪嫌疑人11名,捣毁虎踞阁、小小书屋等运营达4年之久的盗版侵权小说网站11个、侵权APP平台2个,冻结涉案资金500余万元。(记者刘彬)

+1
【纠错】 责任编辑: 王志艳
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010030101060000000000000011100591299582761
龟山村 沧江乡 石桥胡同 大集乡 前友兰
巴铃镇 梅子坪乡 浙江瑞安市飞云镇 军事博物馆 云岭居
春光早餐工程加盟 中式早餐加盟 正宗早点加盟 大华早点怎么加盟 湖北早餐加盟
我想加盟早点 大福来早点加盟 早餐加盟项目 中式早餐店加盟 范征早餐加盟
哪家早点加盟好 爱心早餐加盟 早点来加盟店 河南早点加盟 早餐加盟开店
北京早点小吃加盟店 早点小吃加盟网 早餐加盟开店 北京早点加盟 全国招商加盟