https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

http://0b9ybd.focuswz.com

http://g0nlub.saffilo.com

http://o6w6fi.tni1986.com

http://t0x1nq.xturbate.com

http://yqzayw.zghaibin.com

http://sb7mux.289report.com

http://phvrzc.magnetsh.com

http://zy01cp.jyhd100.com

http://wjm2wu.jwanjin.com

http://vig0b5.nrg-fx.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网体育频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 体育频道 >> 辽宁体坛

独得四金一银 朝阳出了个“射箭小天才”

传奇sf123 22日晚,这家电视台播放了旅游节目《万国游记》。

2018-10-22 08:17  来源:辽宁日报  
作者:
分享到:

 刘佳宜的4枚金牌有3项打破省运会纪录。□本报记者/孙海涛摄

 大连队牛韦韦努力了6年,拿到自己第一个个人比赛冠军。□本报记者/孙海涛摄

 和大多数省运会的项目一样,射箭比赛的金牌基本也是沈阳和大连之间的争夺。但是,在辽宁省第十三届运动会上,一则消息让人们吃了一大惊:在射箭赛场,来自朝阳市的刘佳宜独得个人赛4枚金牌,这样的成绩,不仅在省运会射箭赛场前无古人,就是放在本届省运会所有项目中比较,都是非常引人注目的。

 不过,站在记者面前,15岁的刘佳宜就是一个听话的中学生,她还不太习惯握着4枚金牌让别人拍照。接受采访的时候,刘佳宜话不多,遇到不知道该怎么回答问题时,会用腼腆的微笑来代替回答。不过,言语中透出的自信,却是掩饰不住的。“这次省运会,我就是奔着金牌来的,”刘佳宜第一句话就让人感觉到了霸气,“拿到第一枚金牌的时候,我特别激动,往后比赛心情越来越平静,到第四枚金牌的时候,兴奋劲就差了,感觉金牌就是我的。”说到比赛和射箭,刘佳宜举止间就有了几分“多金王”的风采。

 刘佳宜可以平静,可是看到她的成绩时,所有人都在惊叹。在刘佳宜的4枚金牌中,有3项打破了省运会纪录:女子乙组双轮30米,她把纪录提高了7环;女子乙组双轮50米,她把纪录提高了11环;而在女子乙组双轮全能中,她288箭打出了2592环的成绩,原纪录是2567环,换句话说,她一下就超过了原纪录25环,而且还是在前两个比赛日刮风下雨的恶劣天气下做到的。

 如果说这样的成绩让人惊叹的话,那刘佳宜的成长速度,更是让人对她的天赋充满了羡慕。朝阳射箭队教练员付胜功告诉记者,像刘佳宜这样的天赋异禀的射箭运动员,在他21年的执教生涯里是绝无仅有的。刘佳宜2016年年初才开始接触射箭,接受正规训练不到半年的时间,第一次参加正式比赛,她就打进前八名。2017年省运会测试赛,刘佳宜在所有6项个人赛中,全部获得铜牌。直到今年第十三届省运会上,刘佳宜大放异彩,独得四金一银,其火箭般的蹿升速度,让付胜功都始料未及。“能打出这个成绩,感觉很突然,我没想到这个孩子能有这么强的心理承受能力,发挥这么好。”付胜功实话实说。

 “从刘佳宜自身条件来讲,她有这个天赋。不过,她是第一次参加省运会这么重要的赛事,正常来说都会紧张,没想到她的心理素质会这么好。”付胜功这样解释道。不过,刘佳宜的成功并非偶然,回忆起最开始选她入队的场景,付胜功说:“刘佳宜是我在学校里发现的,当时就是感觉这个孩子挺聪明的。射箭这个项目,女队员难选,当时那批队员只有她一个女孩,她平时就和那些男孩一起训练。但到了最后,只有她一个人留了下来。”事实上,本届省运会和刘佳宜同场竞技的,基本都是2001年和2002年出生的选手,刘佳宜在射箭上的天赋,已经超越了年龄的限制。

 刘佳宜有天赋,更经过刻苦训练。“我非常喜欢射箭这个项目,所以平时也非常努力地训练。”刘佳宜这样告诉记者。鲜为人知的是,由于朝阳市内没有射箭场地,在备战省运会期间,付胜功只能带着刘佳宜等队员在沈阳训练。“实话实说,这孩子训练挺刻苦的,因为射箭比的是精度,没有量的积累,不可能实现质的飞跃。”付胜功坦言。而在生活中,刘佳宜比较“宅”,“这孩子不太愿意出门,在沈阳训练这么长时间,领着她出去,逛街、买衣服啥的,她都不愿意去。”付胜功告诉记者。

 在过往的省运会比赛中,射箭的金牌基本都被沈阳和大连瓜分,刘佳宜的出现,让朝阳打破了沈阳和大连两家对省运会射箭金牌的垄断,这对于射箭在朝阳的未来发展有着不可估量的意义。据付胜功透露,朝阳市体育局相关领导已经承诺,未来会大力发展射箭项目。“我们的目标是要把射箭变成我们的优势项目,不能昙花一现,下届省运会,我们的好成绩还要延续下去。”付胜功说。而且,刘佳宜本人也有机会参加下届省运会:2022年省运会射箭女子甲组的年龄段卡在2002年,刘佳宜完全有资格参赛。

 不过,在省运会夺金,只是刘佳宜迈出的一小步。“从她表现出来的实力来看,她的眼光不应该局限在省运会。”付胜功直言。而在刘佳宜看似瘦小的外表下,也有一个大大的梦想。“接下来的目标,就是进入省队,打更高级别的比赛,站到更高的领奖台上。”谈到未来,刘佳宜收敛起笑容,很认真地告诉记者。

 辽宁射箭的短板

 8月21日是辽宁省第十三届运动会射箭项目的最后决赛日,女子个人金牌、男子个人金牌、男子团体金牌和混合团体金牌产生后,射箭项目落下大幕。“比赛进行得非常激烈,以前都是轮流上阵,今天都是决赛项目,运动员是交替发射,观赏性非常强。”省运会射箭项目总裁判长陈军向记者介绍说。

 射箭比赛是奥运会最古老的项目之一。胜负判定是以运动员射中箭靶的环数来计算的,命中箭靶越靠中心,得的环数越高。环靶为圆形,得分环有五个颜色,自中心向外分别为黄色、红色、浅蓝色、黑色和白色5个等宽同心圆色区。每一色区由一条细线分为两个同色的等宽区,这样就构成了10个等宽的环区,10环区内有一个中心环线,称为内10环,也叫“黄心”。无论射中黄心的哪个位置,得分都是10环。

 陈军说:“从整个省运会射箭项目的比赛情况来看,沈阳队和大连队这两支省内强队发挥一如既往地稳定,历届省运会这两支队伍在射箭项目上都排在金牌榜前列,这次也是一样,各自的夺金点基本都没有旁落。”

 但如果总是两支队伍垄断金牌,比赛就会失去悬念,今年省运会的射箭项目所以好看,就是因为杀出了一匹大黑马,连陈军都在为之点赞:“朝阳队一名运动员在个人项目中获得了4枚金牌,不管是真正实力的体现还是超水平发挥,都让我们眼前一亮。”

 省运会就是青少年比拼的舞台,但这次比赛分男子甲组和乙组、女子甲组和乙组,4个组别8支市队参赛,总共只有53名运动员。陈军指出:“和全国其他射箭项目开展得比较好的省份相比,辽宁射箭总体水平还是相对落后的。”的确如此,差距在哪里,从参赛运动员数量上就能看得很清楚。陈军告诉记者,据他了解,别说像江苏这样的射箭强省,就是一般省份在省运会的层面上,射箭项目参赛运动员都能达到百人以上,“相比之下,我们射箭项目的运动员人数确实不够。”

 2016年里约奥运会前,辽宁省射箭队的一位教练和记者谈到过,“射箭这项运动,场地要求严格,器材造价高,相对小众。在辽宁省,算上省队和各地方8个体校加起来,练习这个项目的队员不到200人。”

 其实像很多竞技体育项目一样,射箭的开展已经不能完全依靠体校训练体系。比如击剑,曾经和射箭一样,也是普通人难以企及的小众项目,但借助俱乐部的培训系统,这些年在青少年中得到了相当程度的普及,陈军也认为:“未来射箭项目的开展也会越来越依靠俱乐部层面的推广,相信未来从事射箭项目的年轻运动员会逐渐多起来。”

 一个有趣的现象:射箭好的都是圆脸

 在省运会射箭赛场上,大家发现一个有趣的现象,射箭运动员几乎没有尖下颌的,好像都是小圆脸。如果非要为这个发现找一个依据的话,那么大概因为脸部也是射箭运动中一个至关重要的支点吧。

 射箭的标准动作是:一手持弓,一手勾弦,拉弓臂在眼睛的水平正上方,弓与地面垂直。两肩自然下沉,箭与地面成水平,和拉弓臂成一条直线。弓弦正对鼻、嘴和下巴的中央。人与弓完美地合二为一,是直线用力和十字用力,而直线用力和十字用力的运用,恰恰是射好一支箭的关键。仔细观察就会发现,运动员拉弦瞄准时,弓弦的某一个位置都是贴住嘴唇和下巴的,甚至运动员会在贴嘴位置的弦上固定一个珠以方便确认位置。

 虽然臂展长是射箭运动员选材的最关键因素,但一位教练员告诉记者,圆脸真是一个重要指标。“选射箭运动员,身材上,小臂要相对较长,端着肩膀的不行,要溜肩。队员脸部要圆脸儿、方脸儿。圆脸儿端起胳膊的时候它有个支架的作用,与臂部紧密贴合。你看射箭好的,都是圆脸!”

 一箭定胜负

 体现射箭的残酷与魅力

 屏息凝神,搭箭、拉弦、开弓……在辽宁省第十三届运动会射箭场上,女子甲组个人赛决赛进行得紧张刺激。最后获得金牌的是大连队的牛韦韦,从开局一直落后,到最后扳平比分,附加赛一箭定输赢,对手7环,牛韦韦8环,赢了,亚军情绪倒还稳定,冠军已经哭得稀里哗啦。如此一波三折的比赛过程,把射箭这个项目的残酷性和魅力体现得淋漓尽致。

 而牛韦韦夺冠之后情绪失控,更是年轻运动员的真情流露。“就是很开心呀……”在接受记者采访时,牛韦韦还在大声地抽泣,“我为这一天努力了6年,终于拿到自己第一个个人比赛冠军!”勉强说完这两句话,牛韦韦已经哽咽得不能继续下去,虽然只有18岁,但竞技体育训练的辛苦真是尽在眼泪之中。

 6年的训练时间说来已经不短,之所以接触上射箭这个项目,牛韦韦和很多走上专业训练的孩子一样,并没有什么主动选择,“就是教练选的,当时是我们的启蒙教练,后来换成现在的主管教练,她对我们尽心尽力,生活上也照顾得无微不至,像妈妈一样。当然教练在训练上还是很严厉的,没有严格的训练,也不会有我今天取得的成绩。我非常感谢我的教练。”接受采访时,牛韦韦说的每句话,似乎都在克制着自己的哭声。

 这场决赛在大连选手之间进行,都是一个队的队员,平时互相了解,但这种相互熟悉,放在这种决赛里,就会产生意想不到的压力。竞技体育就是如此,不置身其中,不会了解运动员身上担负着什么。牛韦韦还在控制着自己的情绪:“其实我感觉压力还不是特别大,因为我平时就很注重这方面的练习。对手特别想赢这场比赛,我在比赛中就力争把注意力都集中在自己的技术动作上。但不受压力影响是不可能的,我有几箭射得不好。”

 事实上,射箭这个项目对运动员情绪的控制要求特别高,决赛中出现好几次4环、5环,其实都是年轻运动员技术动作不到位、心理容易出现波动的反映。比赛中,运动员每支箭几乎都是在3秒内完成。为什么把射一支箭的时间控制在3秒之内呢?研究发现:不管从人的心理还是生理角度,注意力最大限度能保持3秒钟。也就是说3秒钟内是最佳起射稳定期。但能不能做到百步穿杨,就要看自己的修炼了。

 说到这场比赛的最后一箭,对手先发7环,牛韦韦说:“我想的还是做动作,只要尽力就好了,也没想到自己能拿第一。”牛韦韦继续抹着眼泪接受采访,哭着哭着,又笑了。

 本栏稿件由本报记者/黄岩李翔21日电自盘锦


(责任编辑:张爽)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
十里泉 水南圩乡 黑洋沟 言志胡同 连江
洪湖市 马寨村村委会 浦口 南垣乡 巴彦乌拉苏木
早餐加盟排行榜 早餐工程加盟 养生早餐加盟 娘家早餐加盟 全国连锁加盟
特色早点加盟店 早点小吃加盟排行榜 雄州早餐加盟 传统早餐店加盟 全福早餐加盟
早点招聘 早点包子加盟 山东早点加盟 范征早餐加盟 绿色早餐加盟
五芳斋早点怎样加盟 早餐培训加盟 雄州早餐加盟电话 流动早餐加盟 安徽早餐加盟