https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

http://904ery.yushangcai.com

http://6t9rfw.tatytrade.com

http://6ibf1n.drexpo.cn

http://tgiigz.sicsworld.com

http://o5wn1a.jpjyoa.com

http://nr1cfd.lodifarm.com

http://xfyvyf.jimin1004.com

http://fjvenu.drbcroy.com

http://5qy1cv.fastwinbt.com

http://5fxwpx.cnjinmiao.com

新闻专题 > 本站公告 > 正文

汇聚时尚尖端力量!2018青岛世界大学生时尚设计大赛正式启幕

2018-10-21 14:50 来源:青岛新闻网
分享到:
1.95神龙合击 当然,也不能说的太绝对。

青岛新闻网9月26日讯 为培养、发现和集聚全球青年设计创新人才,打造产教融合平台、国际创新交流合作平台,培育壮大时尚设计、生产、销售产业链条,推动时尚教育发展,9月26日,2018青岛世界大学生时尚设计大赛新闻发布会在青岛国际新闻中心隆重举行。

发布会上,市南区委常委、市南区政府副区长刘存东介绍,本次设计大赛将于10月10日-13日在中国青岛进行,大赛以服装设计为专题,拟邀请全球25所时尚设计院校临近毕业或近三年内毕业的优秀大学生参赛(每所学校2名学生),其中,亚洲(含中国)13所,欧洲6所,美洲4所,大洋洲和非洲各1所,并邀请国内部分时尚设计院校、品牌企业代表和时尚行业优秀人才参加相关活动。活动包括行业交流、设计展演、时尚拍摄、作品评审、颁奖典礼等活动环节,以各行业领袖之名,遴选全球范围内未来可期的时尚设计新势力。

亮点一:汇聚时尚尖端力量的国际性权威赛事

本次大赛得到了全球顶尖时尚力量、尤其是新生代势力的极大关注,共有来自全球五大洲25所国际一流时尚设计院校的优秀师生参与。届时,全球时尚行业的新生力量将齐聚青岛,一场极具国际影响力的时尚设计界重要赛事即将火热引爆。由中国时尚行业优秀品牌代表组成的专业评审团,将从学术价值、商业价值等多维度进行考评,挑选出最为出类拔萃的时尚设计作品,发掘、奖励、推介兼具商业价值与艺术创意的青年人才,为他们提供长期发展的资源与平台。

发布会上,针对赛事的国际化与权威性,中国服装设计师协会主席助理朱少芳说:“时尚产业是引领世界产业发展的最重要产业之一,它体现了一个国家在文化、科技、创意设计等多方面的软实力,一定程度上也代表着各国产业的国际竞争力。本次大赛汇聚全球顶尖时尚设计院校的优秀代表,将带来最前沿的国际时尚趋势与设计理念。同时,大赛设置了专业权威的评审与丰富多样的展示环节,以多种形式展示年轻设计师们的作品,让大家可以共同见证时尚设计新生力量的诞生。”

亮点二:与未来之势沟通对话的合作发展平台

任何行业的蓬勃发展,最终都取决于青年一代。本次大赛着眼于全球时尚设计新生力量,同时在赛程的设置上也更具开放性、更加多元化、更重视与青年一代的沟通对话。

从发布会公布的活动环节得知,大赛将设置评审交流、设计展演、时尚拍摄、时装走秀等多个环节,以静态、动态多种形式呈现青年设计师们的作品,解读当下国际流行时尚趋势:评审团交流环节从作品展示到分享设计理念,参赛选手可以近距离与评审团充分沟通,让评审团深入理解作品;时尚拍摄环节,将由参赛者每人选取一套代表性设计作品,以栈桥及青岛其它重要标志性建筑、著名风景游览点为背景,由知名时尚摄影师为其拍摄时尚大片,让设计师的创意作品与青岛城景交相呼应,展现服饰的设计感与张力,更好地呈现设计作品的时尚表现力;在颁奖典礼中,时尚模特们将以时尚走秀的形式,动态呈现所有参赛者作品,献上一场视觉与艺术的盛宴。同时,大赛还将搭建青年设计师与中国时尚行业优秀品牌代表对话交流的平台,此举也是为了更好地平衡设计作品的艺术价值与商业价值,为时尚毕业生们提供从崭露头角到长期发展的商业机会。

此外,本次大赛更将中国传统文化的精髓融入现代时尚设计,大赛期间,将为公众呈现极具传承之美的新中装展演,将涵盖中国历代礼服、中外礼服比对及新中式礼服的实物展示,更加深入剖析解读新中式礼服的形制、思想、历史来源和工艺展现。同时,还将为公众呈现拥有中华民族特色的优秀传统工艺展览,如侗锦、盘扣、拼布等传统手工艺,让公众近距离接触、体验非物质文化遗产,感受中华民间艺人数千年来勤劳和智慧的结晶,代表了中华民族文化传承和脉络,是中国作为文明古国最鲜明的国际文化名片。在大赛赛程进行之余,也向国际传播中华文化的设计之美。

亮点三:聚焦中国产教融合的行业盛事

人才的发展,教育是根本,而产业的培养与支持是他们走向成熟的保证。北京服装学院校长助理、北京北服资产管理有限公司董事长王琪介绍说,此次大赛以“大力促进教育与产业相融合”为根本目标,北京服装学院、中国服装设计师协会将与行业资深代表、时尚界权威媒体等将共同出席多场交流与研讨会议,探讨“产教融合”的未来发展,见证中国时尚产业孵化国际化人才的重要时刻。

随着本次发布会的成功召开,大赛已正式启动。10月,国际设计新秀、行业权威代表将汇聚青岛,共襄盛事。这是一次多维度、国际化的比赛,亦是一场设计与文化交融的盛宴,更是学术与产业对接的重要契机。10月10日-13日,让我们共同期待,相聚青岛,共同见证一场时尚产业与教育界的盛事,见证一个为青年人才打造的国际化合作发展的平台打造,见证一次蝶变中国产教融合的时尚行业峰会,见证时尚设计未来之星的诞生!

我要爆料 免责声明
分享到:
? 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱
梧厝围 汤井 蒋世芬 张山营村 募役乡
八一桥 那仁宝力皋 白石 南杨庄 坝寨乡
山东早点加盟 早点店加盟 早饭加盟 美味早点加盟 特色早餐店加盟
早餐餐饮加盟 河南早点加盟 来加盟 早餐系列 早点小吃加盟网
早点小吃加盟排行榜 早餐加盟好项目 江苏早餐加盟 首钢早餐加盟 网吧加盟
黑龙江早餐加盟 早点面条加盟 我想加盟早点 品牌早餐加盟 全福早餐加盟