https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

http://gdkrob.top-medis.com

http://hes4xt.torrecj40.com

http://viw8al.czyinjian.com

http://ebrure.top-medis.com

http://4gseao.kmjt01.com

http://qpcsnd.daleselves.com

http://khvtqb.lotustlv.com

http://2qiedn.319fbg.com

http://7wjfar.zsck.org.cn

http://k0nlgt.gerocris.com

汽车陪练乱象丛生:先低价哄新司机上车然后加价

奇迹sf发布 3月21日报道英媒称,对美国钢铁出口份额较少以及对新市场的开拓,使中国相对不受美国贸易行动的直接影响。

2018-10-2208:18  来源:工人日报
 
原标题:汽车陪练乱象丛生:先低价哄新司机上车然后加价

 先低价哄新司机上车,然后以各种理由加价;用私家车充当教练车,教练陪驾资质难以确定

 上个月,北京朝阳区的赵明终于拿到了期盼已久的驾照。觉得自己的上路经验还不够,于是他从网上找了一家提供汽车陪练业务的公司。没想到驾驶经验没怎么学到,亏却吃了不少。“师傅刚开始很热情,但没多久就开始推销额外消费,被我拒绝后马上变脸。”赵明气愤地说。

 像赵明一样,如今越来越多司机在拿到驾照后,倾向于找一个专业陪练,增加驾驶经验,确保行车安全。然而,记者近日调查发现,尽管汽车陪练市场不断发展成熟,但仍时有乱象发生,亟待规范。

 新手上路难,汽车陪练兴起

 随着生活水平的提高,买车的人越来越多。根据公安部最新统计,2017年新注册登记汽车2813万辆,同比增加2304万辆,增长11.85%,创历史新高。全国有7个城市的汽车保有量超过300万辆,分别是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州,其中北京的汽车保有量位居第一,达564万辆。

 汽车越来越多地进入普通家庭,驾驶机动车已经从一项职业转变成为一门生活技能。旺盛的客户需求使得周边行业发展迅速,2000年前后,北京和上海等地就产生了专门从事汽车陪练的企业,在新手独立上路前为其提供陪练服务。近年来,随着驾照申领人数的增加,汽车陪练市场进一步升温。记者在“58同城”上以“汽车陪练”为关键词进行搜索,结果显示,仅在北京市就有1137家店铺提供相关服务,价格从每小时50元到160元不等。

 “在驾校进行的主要是场地训练,实际的道路训练很少,特别是路况复杂的道路训练。虽然驾照拿到手了,但没有实际道路的驾驶经验,自己开车上路心里并没有底。”赵明说,之所以想找“汽车陪练”,主要是为确保自己从拿到驾照到独立安全上路的平稳过渡。

 然而,在联系了一家知名陪练公司,并得到其提供“通俗易懂多样化教学”“一对一耐心指导”等承诺之后,赵明才发现,汽车陪练与他想象的并不一样。

 教练坐地起价,学员维权困难

 经过再三斟酌,赵明选择了一款650元10小时自动挡的陪练项目。“客服态度很好,承诺包教包会。练车时,教练准时到达指定地点,上车后检查了我的驾驶证,感觉很正规。我便交了10小时的课时费,并签了合同。”赵明回忆道。

 但刚交完钱,赵明就后悔了。“没几分钟教练说我车技不行,无法学650元的班,需要增加750元,升级成1400元的班。”赵明告诉记者,他没有立即同意,之后教练就不再理他。两小时后,教练在就近的地铁站把赵明放下便驾车离去。“太坑人了,我坐了一个多小时地铁才回到家。”

 待第二次约车时,该公司客服人员告知赵明:“教练反馈说你的驾驶水平太差,给出两种解决方案:一是再练习一次,看是否有所提高,再决定继续与否;二是退款并扣40%的违约金。”

 “我要是驾驶水平好的话还找陪练干什么?”赵明气愤地说。因为之前没让公司开具正规发票,他深感维权无望,无奈之下选择了退款。“练车俩小时,总共花费338元,相当于每小时169元。”

 记者了解到,有类似经历的消费者不在少数。家在北京的王丽萍已有3年驾龄,去年因怀孕一年没开车。今年重新开车上路前,她想再练练侧方停车和倒车入库,就从某家公司约了自动挡陪练项目,价格为80元一小时。

 “我开了没多久,教练就说我是零基础,需要‘深度培训’,掏出一张‘培训详单’,让我签字交钱,培训费是1400元10小时。”王丽萍说,她很快就意识到这是公司的套路,便婉言拒绝了。

 缺少相关标准,亟待政策规范

 “现在网上报价10小时500元~700元的基本都是骗子,先低价哄你上车,然后再用各种理由加价。”一位从事汽车陪练的教练介绍,陪练一小时的油钱和教练工资应该在50元左右,加上车的保养、维修、保险、折旧等费用,正常练车的价格应该是100元一小时左右。“学员在选择陪练公司或项目时,一定不能图便宜。”

 除了低价陷阱,记者发现,市场上有不少陪练教练用私家车充当教练车,而且很多教练没有相应的教练资格。有陪练教练向记者表示,“技术过硬就行,证件不重要。”

 据了解,目前汽车陪练行业处于“无主管单位,无统一标准,无准入门槛”的“三无”状态。有业内人士表示,与驾校教练不同,国家目前还没有“汽车陪练”这一职业的相关培训标准和资格证,大多数提供陪练服务的人员仅持有驾照,因此很难确定教练究竟有无陪驾资质。

 鉴于不少陪练业务通过网络渠道进行发布,有业内人士认为,行业应该在线上建立完善的客户评价机制。“建立完善的用户评价机制和教练评分系统,是汽车陪练行业的一个重要突破口。”一家陪练公司的经理向记者表示。但记者发现,目前,“58同城”搜索结果前几页的汽车陪练店铺,均有上万的访问量,但客户评论却都只有寥寥几条。

 对于行业监管问题,西南政法大学民商法学教授谭启平表示,有关部门应尽快出台相关政策,对陪驾陪练行业予以规范。“例如,公司需要多少注册资金,有多少驾驶人员,驾驶人员需要具备什么资质,陪驾服务协议中应包括哪些条款,都应得到政策的规范和明确。”(周怿)

(责编:鄂智超、王连香)

推荐阅读

商业车险费率改革进一步深化保监会日前再次扩大保险公司自主定价权,下调费率浮动系数下限,降低车险费率水平,减轻消费者保费负担。
【详细】
人民网汽车|独家|国内新闻|国际新闻商业车险费率改革进一步深化保监会日前再次扩大保险公司自主定价权,下调费率浮动系数下限,降低车险费率水平,减轻消费者保费负担。 【详细】

人民网汽车|独家|国内新闻|国际新闻

工信部:2025年 若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。
【详细】
人民网汽车|独家|国内新闻|国际新闻工信部:2025年 若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计2020年将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。 【详细】

人民网汽车|独家|国内新闻|国际新闻
乌石埔咸阳 新风小区 隆坊镇 北京动物园 世纪景苑居委会
高庙村 吴老儿胡同 葫芦垡电管站 盐边 旧街街道
爱心早餐加盟 早餐类加盟 动漫加盟 广式早餐加盟 早餐配送加盟
安徽早点加盟 特许加盟 早餐类加盟 早餐加盟排行榜 广式早点加盟
早点夜宵加盟 早餐加盟连锁 江苏早点加盟 健康早餐加盟 早餐加盟哪个好
早餐加盟好项目 江苏早点加盟 放心早点加盟 健康早餐店加盟 早餐饮品加盟